Pathways of Poverty

Projekt PATHWAYS OUT OF POVERTY mal za úlohu realizovať výskum zameraný na zamestnanosť, bývanie, majetkové práva, prístup k službám a migráciu. Výskum bol vedený s cieľom zhromaždiť základné údaje pre identifikáciu a analýzu prekážok, ktoré bránia ohrozeným skupinám na úspešnom podieľaní sa v právnych oblastiach každodenného života, a vo výstupnej časti prísť s návrhmi zmien, ktoré by mali byť zavedené v  právnych a regulačných rámcoch príslušných úrovní.