Študenti po stopách totality

Cieľom projektu je prostredníctvom aktívneho zapojenia študentov zdokumentovať udalosti Novembra '89 v regiónoch Slovenska. 

Projektom chceme študentom priblížiť vzťah medzi občanom a totalitným režimom a dať im možnosť oboznámiť sa s prejavmi občianskej angažovanosti v minulosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou budovania demokratickej spoločnosti a sú obzvlášť potrebné v krajinách so skúsenosťou s komunistickým režimom. 

Prostredníctvom priamej participácie na mapovaní „malých dejín“ totality v regiónoch sa študenti oboznámia s nedávnou históriou Slovenska, s ktorou nemajú osobnú skúsenosť. Tímy 3 až 5 študentov z jednej školy budú dokumentovať a zaznamenávať osobné príbehy a udalosti ich mesta alebo regiónu týkajúce sa udalostí Novembra '89.  

Popri získaných poznatkoch nadobudnú skúsenosti s procesmi vyhľadávania zdrojov a prameňov, s prácou s informáciami, ich analýzou a kritickým hodnotením. Prostredníctvom verejnej prezentácie výsledkov projektu sa študenti sami stanú aktívnymi v pripomínaní histórie, ako aj vo formovaní postojov verejnosti a budú mať možnosť si uvedomiť hodnotu a silu občianskeho hlasu.