montage

Príručka s aktivitami na zisťovanie postojov a postojových zmien žiakov počas vyučovania

Pozrite sa na naše aktivity a prípadové štúdie. Nájdete tu informácie, ako zisťovať postoje žiakov počas vyučovania: Inštrukcie na stiahnutie, obrázky, záznamové hárky, pracovné listy a prípadové štúdie.

Vyhľadaj aktivity a prípadové štúdie

book

Ak ste niekedy uvažovali nad tým, ako zistiť postoje svojich žiakov, následne na ne reagovať aktivitami počas vyučovania a na konci vedieť vyhodnotiť posun a zmenu v postojoch, táto príručka je pre vás.

20 aktivít na zisťovanie postojov žiakov počas vyučovania spolu s pracovnými listami, materiálmi ako aj príkladmi rôznych metód vám ponúka možnosti zisťovať postoje nielen v multikultúrnej výchove a globálnom vzdelávaní.

A ak by ste si nebolo istí, ako to funguje, prípadové štúdie demonštrujú uplatnenie aktivít v rámci rôznych predmetov, tém, situácií aj tried.

O projekte...

Trojročný projekt financovaný Európskou komisiou bol zameraný na prácu s učiteľmi ako aj budúcimi učiteľmi, aby sme našli spôsoby, ako zistiť zmeny postojov žiakov počas vyučovania. Projekt zahŕňal spoluprácu s partnerskými organizáciami RISC zo Spojeného kráľovstva a Člověk v tísni z Českej republiky, pričom sa naprieč krajinami pracovalo s najrôznejšími univerzitami ako aj strednými a základnými školami. 

Globálne občianstvo a multikultúrna výchova

Globálne vzdelávanie a multikultúrna výchova žiakov vedú k tomu, aby sa stali aktívnymi občanmi, ktorí chcú a dokážu prispievať k vytváraniu spravodlivej a udržateľnej spoločnosti na miestnej aj globálnej úrovni. Podporujú rozvíjanie takých zručností, ktoré deťom a mladým ľuďom umožňujú zapojiť sa do života rôznych spoločenstiev, kriticky rozmýšľať, odmietať diskrimináciu, stereotypy a predsudky a oceňovať všetky ľudské bytosti ako rovnocenné. Na všetky tieto aspekty vplývajú hodnoty a postoje, ktoré deti a mladí ľudia vyznávajú.