Čo píšu v novinách?

Ciele

 • Zistiť, do akej miery si žiaci spájajú negatívne správy v médiách s menšinami a ľuďmi inej kultúry.

Metódy

 • rozbor krátkych textov, kreatívne písanie

Pomôcky

 • kartičky s novinovými titulkami, pracovný list

Postup (úvodné zisťovanie)

 1. Rozdeľte žiakov na menšie skupiny a do každej rozdajte kartičky s novinovými titulkami a pracovný list so základnými novinárskymi otázkami.
 2. Požiadajte skupiny, aby si prečítali všetky titulky a vybrali z nich ten, ktorý ich najviac zaujal a pri ktorom by dokázali zodpovedať základné novinárske otázky: Kto? Čo? Kedy? Kde? Ako? Prečo?
 3. Keď si skupiny titulok vyberú, vyzvite ich, aby využili svoje znalosti a skúsenosti a spoločne diskutovali, aké sú najpravdepodobnejšie odpovede na uvedené otázky. Svoje odpovede následne zapíšu do pracovného listu. Nemali by to byť jednoslovné odpovede, ale najpresnejšie opisy konkrétnych osôb, miest či okolností.
 4. Následne žiakov požiadajte, aby na základe vybraného titulku spoločne napísali podobný článok, ako si môžeme prečítať v ozajstných novinách. Článok by mal mať aspoň desať viet a obsahovať odpovede na všetky novinárske otázky. Žiaci si text najprv môžu napísať na nečisto a až jeho hotovú podobu prepísať do pracovného listu.

 Variácie:

 • Aktivitu možno zadať aj ako individuálnu prácu, vďaka čomu budete môcť porovnať podobnosti a rozdiely medzi žiakmi vo vnímaní rovnakého titulku.
 • Aktivitu možno realizovať aj s jediným titulkom, s ktorým budú pracovať všetky skupiny. Vďaka tomu budete môcť porovnať články vytvorené pod tým istým titulkom.
 • Zadanie môžete ešte viac spresniť a žiakov požiadať, aby v článku uviedli napríklad vek, pohlavie, vzdelanie, profesiu, či kultúrnu alebo etnickú príslušnosť hlavných aktérov.
 • Žiakov môžete požiadať, aby okrem napísania článku navrhli aj ilustračnú fotografiu, ktorá by ho vhodne dopĺňala. V takom prípade by mali opísať, čo presne fotografia znázorňuje.
 • Na záver aktivity môžete žiakom rozdať pôvodné články, aby si ich porovnali so svojimi textami.
 • V aktivite môžete použiť aj titulky k aktuálnejším článkom – v súčasnosti vám ich hľadanie nezaberie veľa času. Vyberte také, ktoré podnecujú asociatívne myslenie a predstavivosť. Články pod nimi by mali obsahovať prekvapivý moment, ktorý z titulku nemožno priamo vyčítať.

Výstupy

 • vyplnené pracovné listy

Analýza zistení

 • Ak ste žiakom dali na výber viac titulkov, spočítajte, koľkokrát boli jednotlivé titulky vybrané. Na základe toho možno vidieť, ktoré titulky najľahšie evokujú konkrétne situácie, postavy či okolnosti z bežného života.
 • Zosumarizujte odpovede na jednotlivé novinárske otázky k vybraným titulkom a vyhodnoťte, do akej miery sa v odpovediach na štyri z nich (Kto? Čo? Ako? Prečo?) objavujú tvrdenia o konkrétnych sociálnych skupinách či národnostných menšinách, prípadne aj o ľuďoch určitého veku, sociálneho postavenia či profesie.
 • Vypíšte si použité pomenovania, prívlastky a opisy konania rôznych aktérov a roztrieďte ich na pozitívne, neutrálne a negatívne ladené. Špecificky sa môžete zamerať na to, či články týchto aktérov prezentujú ako jednotlivcov alebo ako príslušníkov konkrétnych skupín.

Tipy na ďalšie aktivity

Na základe analýzy môžete:

 • hlbšie preskúmať, z akých zdrojov žiaci čerpajú informácie o javoch, ktoré opísali vo svojich článkoch, prípadne či s nimi majú osobnú skúsenosť;
 • pracovať s príbehmi reálnych ľudí, ktorí patria k vybraným skupinám a nekonajú tak, ako opísali žiaci vo svojich článkoch;
 • analyzovať celé novinové články a spolu so žiakmi v nich identifikovať pozitívne, neutrálne a negatívne opisy konkrétnych ľudí či skupín a oddeľovať fakty od názorov;
 • rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov, napr.:
  • formulovať tvrdenia alebo opisy situácií rôznymi spôsobmi (napr. neutrálne, expresívne, faktograficky, opisne, vyprávačsky, vecne, emocionálne a pod.);
  • identifikovať štylistickú „príznakovosť“ či emocionálny náboj rôznych slov a slovných spojení;
  • diskutovať o vplyve rôznych spôsobov vyjadrovania na prijímateľov správ (čitateľov, poslucháčov, divákov), na úroveň ich poznania aj emocionálne prežívanie.

Postup (záverečné zisťovanie)

 • Ak chcete zistiť, do akej miery sa u žiakov zmenilo nazeranie na určitú menšinu, skupinu ľudí alebo konkrétny jav, použite rovnaké titulky. Vďaka tomu budete môcť porovnať odpovede na novinárske otázky aj napísané články z oboch zisťovaní.
 • Ak sa chcete zamerať na mieru rozvinutia kritického myslenia vo všeobecnosti, môžete zadať aj iné titulky a počas záverečného zisťovania si zaznamenávať aj priebeh diskusií v skupinách, vyslovené otázky a použité argumenty.

Analýza dopadu

 • Ak sa rozhodnete použiť rovnaké titulky a žiakom z nich dať opäť na výber, môžete porovnať, koľkokrát boli jednotlivé titulky vybrané.
 • Porovnajte, ako často sa vo vytvorených novinových článkoch opisujú jednotlivci a celé skupiny ľudí, ktoré ste sledovali aj pri úvodnom zisťovaní.
 • Porovnajte početnosť pozitívnych, neutrálnych a negatívnych pomenovaní, prívlastkov a opisov konkrétnych aktérov.