Čo potrebujú tieto deti?

Ciele

 • Zistiť, aké potreby žiaci predpokladajú u svojich rovesníkov v rôznych častiach sveta.

 Metódy

 • práca s fotografiami a pracovným listom

 Pomôcky

 • pracovný list s obrázkami detí a ich krajinami pôvodu, zoznam potrieb

 Postup (úvodné zisťovanie)

 1. Žiakom rozdajte pracovné listy s obrázkami detí. Ich úlohou je posúdiť, aké potreby sú pre každé dieťa najdôležitejšie. Ak deti nerozumejú pojmu „potreba“ môžete im položiť otázku: Čo je podľa vás pre tieto deti dôležité? Čo potrebujú k svojmu životu?

 Variácie:

 • Počet detí a krajiny pôvodu môžete meniť podľa potreby a kontextu. Vždy však vyberte deti z krajín globálneho Severu a globálneho Juhu, resp. z rozvinutých a rozvíjajúcich sa krajín.
 • Starším žiakom zoznam potrieb dávať nemusíte.
 • Môžete im zadať doplňujúcu úlohu, v rámci ktorej nimi vymyslené a prisúdené potreby krátko zdôvodnia, napr. na druhú stranu pracovného listu.
 • Ešte pred rozdaním pracovných listov sa môžete so žiakmi porozprávať o tom, čo potrebujú pre svoj život, prípadne si môžete tieto potreby aj spoločne spísať. Po aktivite môžete porovnať potreby žiakov v triede s potrebami prisúdenými deťom z iných krajín.

 Výstupy

 • vyplnené pracovné listy

 Analýza zistení

 • Spíšte odpovede ku každému dieťaťu z fotografie a spočítajte, koľkokrát sa u nich konkrétna potreba vyskytuje.
 • Potreby si môžete roztriediť do rôznych kategórií, napr. na materiálne a nemateriálne, základné životné potreby a potreby zvyšujúce kvalitu života, potreby súvisiace s klimatickými podmienkami alebo so spoločenskou a ekonomickou situáciou a pod..
 • Posúďte, do akej miery sú deťom z rôznych krajín prisudzované rovnaké alebo rozdielne potreby. Špecificky sa môžete zamerať na to, či sú deťom z rozvíjajúcich sa krajín prisudzované najmä základné potreby a deťom z tzv. rozvojových krajín napríklad aj vzdelanie, zdravotná starostlivosť, hry a iné voľnočasové aktivity.
 • Ak boli súčasťou zadania aj zdôvodnenia potrieb, zohľadnite ich pri interpretovaní výsledkov.

 Tipy na ďalšie aktivity

Na základe analýzy môžete:

 • podrobnejšie preskúmať základné životné potreby, ktoré sú rovnaké pre každého človeka a potreby, ktoré ďalej skvalitňujú náš život;
 • zamerať sa na to, akými spôsobmi sú rôzne potreby napĺňané nielen v rôznych krajinách, ale aj u rôznych ľudí v tej istej krajine”;
 • identifikovať prípady, kedy základné potreby ľudí nie sú napĺňané ani v rozvinutých krajinách;
 • nechať žiakov posúdiť, ako sa potreby ľudí odzrkadľujú v ľudských právach, napr. v Univerzálnej deklarácii ľudských práv alebo Dohovore o právach dieťaťa.

 Postup (záverečné zisťovanie)

 • Pri opakovaní aktivity môžete pracovať s fotografiami detí z iných krajín.

 Analýza dopadu

 • Porovnajte podobnosti a rozdiely v potrebách prisudzovaných deťom z rozvinutých a rozvojových krajín.
 • Podľa toho, na čo ste sa v aktivitách medzi zisťovaniami zamerali, posúďte, či nastala zmena v tom, aké typy potrieb žiaci najčastejšie uvádzajú. (Napríklad, či prevažujú základné životné potreby, materiálne potreby a pod.)