Čo robí domov domovom?

Ciele

 • Zistiť, aké kritériá a potreby sú pre žiakov dôležité pri vnímaní domova.
 • Zistiť, aké sú postoje žiakov k rôznym typom domovov a k potrebám iných ľudí.

 Metódy

 • práca s fotografiami a pracovnými listami

 Pomôcky

 • dva pracovné listy pre každého žiaka, séria fotografií s rôznymi príbytkami, séria fotografií s domácim zariadením, dataprojektor

Postup (úvodné zisťovanie)

 1. Na úvod žiakom premietnite fotografie jednotlivých stavieb/domovov, prípadne ich vytlačené umiestnite na dobre viditeľnom mieste a vysvetlite im, že dnes sa budete rozprávať o domove. Pri menších deťoch sa môžete pýtať na ich domov, byt, detskú izbu, aby ste ich uviedli do témy.
 2. Rozdajte každému žiakovi pracovný list. Postupne môžete premietať fotografie alebo vyzvať žiakov, aby sa pozreli na fotografie umiestnené v triede. Úlohou žiakov bude odpovedať na otázku Je to domov? pri každej fotografii. Zdôraznite, aby sa vyjadrili ku všetkým možnostiam a aby svoj výber vždy zdôvodnili. Keď všetci žiaci vyplnia pracovné listy, vyzbierajte ich.
 3. V druhej časti aktivity rozdeľte žiakov do dvojíc a každej rozdajte sériu obrázkov vecí a osôb. Vyzvite žiakov, aby vybrali 9 obrázkov, ktoré znázorňujú, čo pre nich tvorí domov. Do zázna- mového hárku si poznačte, koľkokrát bola každá vec vybraná.
 4. Požiadajte dvojice, aby zdôvodnili svoj výber. Argumenty zaznamenajte.

 Variácie:

 • Realizovať druhú časť aktivity je možné aj individuálne, každý žiak pracuje so svojím záznamovým hárkom.
 • V prvej časti aktivity môžete namiesto práce s pracovným listom využiť hlasovanie o jednot- livých domovoch. V tomto prípade je však potrebná dlhšia diskusia so žiakmi, aby uviedli všetky dôvody svojho rozhodnutia.
 • Vybraných 9 priorít môžu dvojice usporiadať do diamantového tvaru podľa dôležitosti, prípadne ich môžu umiestniť do kruhového terča postupne od nevyhnutných potrieb umiestnených v strede po bezvýznamné na okraji (pozri aktivitu Čo vytvára dobrú komunitu?).
 • Žiakom môžete namiesto kartičiek s obrázkami rozdať kartičky so slovným opisom jednotlivých stavieb a inštitúcií.
 • Alternatívou pre druhú časť aktivity je rozdanie prázdnych kartičiek. V tomto prípade pracujte s dvojicami, prípadne trojicami žiakov. Rozdajte každej skupine 10 kartičiek, na ktoré majú napísať, čo pre nich robí domov domovom. Do záznamového hárku si potom poznačíte výskyt jednotlivých potrieb.

 Výstupy

 • vyplnené pracovné listy, fotodokumentácia kartičiek v tvare diamantu, záznamové hárky z diskusií

 Analýza zistení

 • Vyhodnoťte, aké miesta žiaci považujú či nepovažujú za domov. Sledujte, ako žiaci hodnotia jednotlivé príbytky podľa rôznych kritérií – napr. či považujú za domov len miesto, ktoré je upravené, alebo v ňom žijú len samotné rodiny.
 • Venujte pozornosť argumentom, ktorými svoje voľby zdôvodňujú. V prvej časti je dôležité zaznamenať predstavy, ktoré majú o jednotlivých miestach. Je dôležité analyzovať, aké kritériá určujú ich postoj k jednotlivým miestam.
 • V druhej časti aktivity si pri vyhodnocovaní všímajte kritériá, na základe ktorých žiaci hodnotia jednotlivé potreby (veci či osoby). Aspekty, ktoré žiaci uvedú ako dôležité pre domov, rozdeľte do kategórií podľa pyramídy potrieb – základné potreby (spánok, potrava, pitie, hygiena, teplo), potreby bezpečia a istoty (fyzický pocit bezpečnosti), sociálne potreby ako napríklad potreba spolupatričnosti (ľudia, rodina, priatelia, susedia), estetické a vzdelávacie potreby (knihy, počítač, televízia, kvety, obrazy), potreby sebarealizácie (hry, hračky).

 Tipy na ďalšie aktivity

Ak analýza ukáže, že žiaci vnímajú pojem domov len z pohľadu ich vlastného komfortu môžete:

 • realizovať aktivity, ktoré rozvíjajú empatiu k rozdielnym životným situáciám a potrebám rôznych ľudí;
 • reflektovať subjektívne vnímanie pojmu domov.

 Ak analýza ukáže nižšiu citlivosť voči ľuďom v núdzi, môžete:

 • diskutovať o tom, že nie každý má domov, v ktorom má pocit bezpečia, prístup k pitnej vode, dostatok priestoru a podobne.

 V druhej časti aktivity môžete:

 • diskutovať o jednotlivých potrebách detí a dôležitých aspektov pre domov;
 • pracovať s príbehmi detí, ktoré nemajú uspokojené základné potreby v pyramíde potrieb.

 Postup (záverečné zisťovanie)

 • Pri opakovaní aktivity môžete pracovať s inými fotografiami, avšak opäť by mali zobrazovať rôzne typy domovov.
 • V druhej časti aktivity môžete rozdať žiakom 9 prázdnych kartičiek a vyzvať ich, aby napísali 9 vecí/aspektov, ktoré sú pre nich dôležité pre pocit domova.

 Analýza dopadu

 • Pri analýze sledujte najmä zdôvodnenia žiakov. Porovnajte, či si viac alebo menej všímajú rozmanité aspekty, ktoré tvoria domov.
 • Zamerajte sa na zvýšenú resp. zníženú citlivosť voči potrebám či rozdielnym sociálnym situáciám rôznych ľudí.
 • Pri analýze druhej časti aktivity porovnajte výskyt potrieb v jednotlivých kategóriách. Zamerajte sa na posuny v základných kategóriách pyramídy potrieb.