Čo sa to tu deje?

Ciele

 • Zistiť, do akej miery žiaci vnímajú svoju prepojenosť s rôznymi ľuďmi, javmi a situáciami vo svete.

 Metódy

 • práca s fotografiami, voľné písanie 

Pomôcky

 • fotografie zobrazujúce produkciu rôznych výrobkov, pracovný list

Postup (úvodné zisťovanie)

 1. Pred aktivitou si pripravte fotografie znázorňujúce výrobu rôznych produktov a tovarov.
 2. Žiakom ich postupne ukazujte. Neoznamujte im, čo je na fotke. Pri každej sa pýtajte: Čo sa deje na obrázku? Čo s tým mám do činenia/Čo s tým mám spoločné? Čo môžem urobiť, aby som daný jav ovplyvnil/a? Požiadajte ich, aby svoje odpovede napísali do pracovného listu.

 Výstupy

 • vyplnené pracovné listy

 Analýza zistení

 • Z pracovných listov môžete osobitne vyhodnotiť, ako žiaci opisujú alebo hodnotia to, čo vidia na obrázku, ako vnímajú súvislosť so svojím životom a svojou spotrebou a ako hodnotia dopad svojho spotrebiteľského správania.
 • Pri každej fotografii si môžete vytvoriť zoznam vyjadrení ku všetkým trom témam a odpovede žiakov kategorizovať napr. na pozitívne/negatívne, opisné/hodnotiace, osobné/všeobecné, aktívne/pasívne a pod. Voľba vhodných kategórií závisí od rozmanitosti odpovedí, ktoré získate, a preto nemožno odporučiť jediný správny postup.

 Tipy na ďalšie aktivity

Ak analýza ukáže, že žiaci nevnímajú súvislosť medzi zobrazenými situáciami a svojím životom, môžete:

 • realizovať aktivity zamerané na prepojenie globálnych tém s predmetmi každodennej spotreby (napr. ťažba koltánu a využívanie moderných technológií);
 • zvyšovať povedomie o ľudskoprávnych, etických a environmentálnych dopadoch výroby produktov dennej spotreby;
 • venovať sa problému detskej práce či podmienkam, v ktorých mnohí ľudia pracujú pre rôzne nadnárodné firmy;
 • spolu so žiakmi zisťovať možnosti, ktoré máme ako spotrebitelia, na ovplyvnenie niektorých negatívnych javov pri výrobe rôznych produktov.

 Postup (záverečné zisťovanie)

 1. Pri opakovaní aktivity môžete pracovať s inými fotografiami, avšak opäť by mali zobrazovať situácie, ktoré majú súvislosť s naším každodenným životom (napr. pestovanie kvetov, čaju alebo kávy, výroba tričiek a podobne).

 Analýza dopadu

 • Pri analýze dopadu môžete vytvoriť rovnaké kategórie ako pri úvodnom zisťovaním.
 • Pri odpovediach v druhom stĺpci pracovného listu si všímajte, do akej miery sa zmenilo vnímanie prepojenosti daných situácií so životmi žiakov.
 • Odpovede v treťom stĺpci a ich porovnanie s úvodnými zisteniami ukáže, či nastal posun vo vnímaní žiakov ohľadom ich spotrebiteľského správania, aktívneho angažovania sa či hľadania riešení.