Aké budú mať  povolanie?

Ciele

 • Zistiť, či si žiaci spájajú konkrétne povolania s deťmi určitej farby pleti alebo výzoru, s chlapcami alebo dievčatami.

 Metódy

 • práca s fotografiami a pracovným listom

 Pomôcky

 • fotografie šiestich detí (troch chlapcov a troch dievčat z Európy, Ázie a Afriky, kartičky s povolaniami, pracovný list, záznamový hárok

Postup (úvodné zisťovanie)

 1. Rozdeľte žiakov do menších skupín. Každej poskytnite fotografie a kartičky s povolaniami.
 2. Položte žiakom otázku: Aké budú mať podľa vás tieto deti povolanie? A prečo?
 3. Žiakov požiadajte, aby v skupine prediskutovali povolanie, ktoré by deti na obrázku mohli vykonávať a aby v pracovnom liste svoju voľbu vysvetlili.
 4. Do záznamového hárku si píšte postrehy a argumenty zo skupinových diskusií.

 Variácie:

 • Fotografie umiestnite na viditeľné miesto alebo ich premietnite. Každému žiakovi dajte šesť lepiacich papierikov, na ktoré napíše vhodné povolanie pre každé dieťa. Papieriky potom prilepia k danej fotografii. 
 • Namiesto výberu povolaní žiakov požiadajte, aby deti na fotografiách opísali podľa toho, ako na ne pôsobia. Môžu sa zamerať na ich vzhľad, povahové vlastnosti, možné záľuby, rodinné zázemie a pod. (napr. pekný, milá, bohatá, chudobný, zábavný, zručná, pracovitý, hrá futbal, pekne kreslí, je z veľkej rodiny, jedináčik, z dediny, z veľkého mesta a pod.). 
 • Ukážte žiakom fotografie a opýtajte sa ich: S kým by si sa chcel/a kamarátiť? Vyzvite ich, aby jeden po druhom nalepili samolepku k vybranému dieťaťu a svoje rozhodnutie zdôvodnili. Ich dôvody si zapisujte. 
 • Žiakov môžete pri práci s pracovným listom požiadať, aby vysvetlili, z čoho danú charakteristi- ku odvodzujú (osobná skúsenosť, skúsenosť niekoho iného, obraz cudzinca v médiách a pod.). V takom prípade rozšírte pracovný list o tretí stĺpec „Odkiaľ to viem?“ Získate tým informácie o tom, čo formuje ich postoje. 
 • Výber fotografií aj povolaní si môžete prispôsobiť svojim potrebám.

 Výstupy

 • vyplnené pracovné listy, záznamový hárok

Analýza zistení

 • Spočítajte, koľkokrát boli rôzne povolania prisúdené každému dieťaťu. V prípade individuálnej práce osobitne spočítajte odpovede chlapcov a dievčat v triede.
 • Roztrieďte povolania na také, ktoré si vyžadujú manuálnu alebo duševnú prácu, či sú viac zamerané na prácu s ľuďmi alebo technológiami, či si vyžadujú nižšie alebo vyššie vzdelanie a podobne.
 • Roztrieďte dôvody priraďovania určitých povolaní, napr. či súvisia s výzorom, prisudzovanými vlastnosťami, náročnosťou alebo prestížou daného povolania, skúsenosťami žiakov zo svojho okolia a podobne.

 Tipy na ďalšie aktivity

Ak analýza ukáže, že žiaci určité povolania vo väčšej miere prisudzujú iba niektorým deťom, prípadne odlišne chlapcom a dievčatám, môžete:

 • pracovať s príbehmi rozmanitých ľudí, ktorí vykonávajú rozličné povolania;
 • identifikovať vlastnosti, predpoklady alebo potrebné vzdelanie na výkon určitých povolaní;
 • realizovať aktivity zamerané na prezentovanie seba samých;
 • iniciovať diskusiu o tom, na základe čoho ľuďom prisudzujeme určité vlastnosti.

 Postup (záverečné zisťovanie)

 • Pri opakovaní aktivity môžete pracovať s inými fotografiami, avšak opäť by mali zobrazovať deti rôzneho pôvodu, farby pleti a chlapcov aj dievčatá.
 • Obmeniť môžete aj povolania, z ktorých si žiaci vyberajú. Zahrňte však rovnaké typy povolaní, t. j. vyžadujúce manuálnu aj duševnú prácu, nižšie aj vyššie vzdelanie, zamerané na prácu s ľuďmi aj technológiami.

 Analýza dopadu

 • Spočítajte, koľkokrát bolo určité povolanie prisúdené každému dieťaťu. Porovnajte, či boli rovnaké typy povolaní prisúdené deťom určitej farby pleti, chlapcom alebo dievčatám, ako pri úvodnom zisťovaní.
 • Porovnajte dôvody na prisúdenie určitých povolaní. Osobitne sa zamerajte na to, či žiaci odpovedali váhavejšie, uvádzali viacero alternatív alebo odmietli dieťaťu prisúdiť povolanie iba na základe jeho výzoru.