Aké značky sú najlepšie?

Ciele

 • Zistiť, akú značku žiaci preferujú a prečo.
 • Zistiť, ako postoj k značke ovplyvňuje spotrebiteľské správanie žiakov.

 Metódy

 • škálovanie

 Pomôcky

 • pracovný list pre každého žiaka

Postup (úvodné zisťovanie)

 1. Rozdeľte žiakov do menších skupín a rozdajte im pracovné listy s logami alebo názvami rôznych firemných značiek.
 2. Žiakov požiadajte, aby jednotlivé značky hodnotili na škále 1–5 (1 = najlepšia, 5 = najhoršia). K svojmu hodnoteniu doplnia komentár, v ktorom zdôvodnia svoje rozhodnutie.

 Variácie:

 • Značky uvedené v pracovnom liste môžete nahradiť takými značkami, ktoré žiaci poznajú.
 • V upravenom zozname môžete vytvárať dvojice značiek podobných produktov (napr. topánky – Nike a Baťa, počítače – Apple a IBM a pod.). V niektorých prípadoch môžete vytvoriť aj dvojicu domácej a zahraničnej značky rovnakého typu produktu.

 Výstupy

 • vyplnené pracovné listy s komentármi

 Analýza zistení

 • Po vyzbieraní pracovných listov spočítajte priemernú známku pri každej značke. Ku každej zároveň zhrňte komentáre žiakov. Priemerná známka signalizuje mieru akceptovania danej značky u žiakov. Čím nižšie skóre, tým lepšie je daná značka vnímaná.
 • Zamerajte sa aj na komentáre, ktoré odhalia postoje a spôsob argumentácie. Jednotlivé komentáre si môžete rozdeliť do rôznych kategórií, ktoré naznačia, čo si žiaci pri jednotlivých značkách všímajú alebo čo považujú za dôležité. Možné kategórie: imidž, kvalita, zdravý životný štýl, krajina pôvodu, ale aj znečisťovanie prostredia či využívanie lacnej pracovnej sily.

Tipy na ďalšie aktivity

Výsledky môžu odhaliť, či sa žiaci pri hodnotení značiek riadia iba vlastným vkusom alebo pre- ferenciami. Ak analýza ukáže, že žiaci nezohľadňujú širšie, etické či environmentálne súvislosti svojho spotrebiteľského správania, môžete:

 • zamerať sa na rôzne aspekty fungovania svetových firiem, napr. spoločenská zodpovednosť, ochrana životného prostredia, spravodlivé odmeňovanie pracovníkov, (ne)využívanie detskej práce a pod.;
 • diskutovať o rôznych alternatívach k veľkým korporáciám – spravodlivý obchod, podpora lokálnych výrobcov;
 • porovnávať rôznych výrobcov tých istých produktov z hľadiska ich spoločenskej zodpovednosti (napr. skúmaním ich webových stránok, článkov o daných firmách);
 • realizovať aktivity, zamerané na jednotlivé články v globálnom obchode (od tovární v chudob- nejších krajinách po supermarkety na Slovensku a pod.).

 Postup (záverečné zisťovanie)

 • Pri opakovaní aktivity môžete pracovať s inými značkami rovnakých odvetví (napr. Microsoft namiesto Apple alebo Adidas namiesto Nike).
 • Môžete taktiež zadať žiakom zvolené odvetvia a vyzvať ich, nech sami uvedú a okomentujú rôzne značky, ktoré sa v nich vyrábajú.

 Analýza dopadu

 • Po vyzbieraní pracovných listov spočítajte priemernú známku pri každej značke. Ku každej zároveň zhrňte komentáre žiakov. Výsledky porovnajte s hodnotením značiek pri vstupnom zisťovaní
 • Rovnako ako pri úvodnom zisťovaní sa zamerajte sa najmä na komentáre. Dôvody výberu si môžete opäť rozdeliť do rovnakých kategórií. Porovnajte, či sa vo väčšom alebo menšom počte objavujú dôvody, ktoré reflektujú širšie súvislosti spotrebiteľského správania ako napríklad environmentálne či etické správanie danej firmy.