Ako najlepšie chrániť životné prostredie?

Ciele

 • Zistiť postoje žiakov k rôznym formám ochrany životného prostredia.

Metódy

 • škálovanie, diamantový diagram

Pomôcky

 • 9 kartičiek s výrokmi

Postup (úvodné zisťovanie)

 1. Rozdajte žiakom kartičky a vyzvite ich, nech si prečítajú jednotlivé výroky. Uistite sa, že všetkému rozumejú, v prípade potreby výroky vysvetlite na konkrétnych príkladoch.
 2. Vyzvite žiakov, aby sa zamysleli nad otázkou Ako môžem najlepšie chrániť životné prostredie?
 3. Ich úlohou bude usporiadať kartičky do tvaru diamantu, v ktorom bude pre nich najdôležitejšia činnosť navrchu a najmenej dôležitá úplne dole. Zvyšné sú podľa dôležitosti zoradené medzi nimi.
 4. Po ukončení zaznamenajte každý diamant pomocou písmen na kartičkách. Diagramy si odfoťte.

Variácie:

 • Pri menších deťoch môžete vybrať len 4 – 5 kartičiek, ktoré môžu uložiť do menšieho tvaru diamantu. Odporúčame:
  • Nikdy neplytvať vodou.
  • Recyklovať.
  • Ísť peši do školy.
  • Kupovať jedlo, ktoré vyprodukovali miestni pestovatelia.
  • Kupovať len to, čo v skutočnosti potrebujem.

Výstupy

 • rebríček priorít ochrany životného prostredia

Analýza zistení

Aktivitu možno vyhodnotiť dvoma metódami:

 • Dajte ku kartičkám body podľa nasledujúceho kľúča: kartičke na vrchu diamantu dajte 5 bodov, každej kartičke na druhej úrovni 4 body, kartičkám na strednej úrovni 3 body až po 1 bod kartičke na spodku. Zrátajte všetky body a vytvorte tvar diamantu tak, aby odrážal celkový počet bodov, ktoré jednotlivé kartičky dostali od všetkých žiačok a žiakov v triede.
 • Metóda B: Spočítajte, koľkokrát deti umiestnili každú kartičku na troch najvrchnejších a troch najspodnejších  pozíciách.

Tipy na ďalšie aktivity

Pri plánovaní vyučovacích aktivít môžete vychádzať z priorít, na ktorých sa zhoduje väčšina odborníkov na environmentálnu udržateľnosť.

Vysoká priorita

 • nakupovanie len toho, čo potrebujeme: menšia spotreba znižuje aj spotrebu energie, potrebu transportu a tvorbu odpadu;
 • nakupovanie jedla dorobeného miestnymi farmármi: znižovanie potreby transportu a leteckého dopravného;
 • domácekompostovanie:znižovaniepotrebytransportua plnenia skládok, najlepšia forma recyklácie.

Stredná priorita

 • neplytvanie: úprava vody i jej preprava spotrebováva energiu;
 • neplytvanie elektrickou energiou: okrem vypínania elektrických zariadení aj kontrola ich energetickej efektivity;
 • chodenie pešo do školy: vyhnutie sa jazde autom pri krátkych vzdialenostiach, zriadenie škol- ských autobusov pre žiakov a žiačky dochádzajúcich z väčších vzdialeností.

Nízka priorita

 • necestovanie lietadlom: najviac ničia životné prostredie lety na krátke vzdialenosti, za nimi nasleduje preprava nákladu, najmenší vplyv majú diaľkové lety;
 • odovzdávanie vecí na charitu: hoci znižuje objem miestnej skládky odpadov, môže prispieť k zvyšovaniu potreby transportu a energie pri spracovaní;
 • recyklovanie v čo najvyššej možnej miere: radšej predchádzať kúpeniu nejakej veci, alebo sa snažiť o jej využitie iným spôsobom, ako ju recyklovať, recyklovanie je spojené s ďalšou spotrebou, ako aj nutnosťou transportu a spotrebou energie.

Cieľom aktivít by teda mal byť predovšetkým zodpovedný postoj k osobnej spotrebe.

Postup (záverečné zisťovanie)

 • Pri opakovaní aktivity môžete žiakom rozdať 9 prázdnych kartičiek a vyzvať ich, nech na každú napíšu jeden zo spôsobov ochrany životného prostredia. Následne z kartičiek vytvoria diamantový diagram.

Analýza dopadu

 • Priraďte ku kartičkám body podľa rovnakého kľúča ako pri úvodnom zisťovaní.
 • Podľa počtu bodov vytvorte tri kategórie. Činnosti, ktoré získali najvyšší počet bodov zaraďte do vysokej, činnosti s priemerným počtom bodov do strednej a s najnižším počtom bodov do nízkej priority.
 • Porovnajte priority žiakov z úvodného zisťovania. Zamerajte sa najmä na posun v postoji k osobnej spotrebe.