Ako vyriešiť konflikt?

Ciele

 • Zistiť postoje žiakov k rôznym spôsobom riešenia konfliktov.

Metódy

 • búrka nápadov, práca s textom

Pomôcky

 • pracovný list, kartičky s opismi situácií, kartičky s riešeniami

Postup (úvodné zisťovanie)

 1. Aktivitu začnite búrkou nápadov. Na tabuľu napíšte slovo „konflikt“ a žiakov sa opýtajte: 

  1. Čo všetko vám napadne, keď sa povie konflikt? Všetky odpovede zapíšte okolo tohto slova. 

 2. Následne žiakov požiadajte, aby si predstavili bežný konflikt medzi dvoma ľuďmi, ktorí chcú to isté, no môže to mať iba jeden z nich. Môžete ich vyzvať, aby povedali príklady takýchto medziľudských sporov a konfliktov.
 3. Každému žiakovi dajte kartičku s krátkym opisom konfliktnej situácie a pracovný list. Ich úlohou je vybrať tri najlepšie a tri najhoršie riešenia danej situácie a svoje odpovede zdôvodniť.

Variácia:

 • Po individuálnej práci môžete žiakov požiadať, aby vytvorili dvojice alebo menšie skupiny. Ich úlohou je zhodnúť sa na troch najlepších a troch najhorších riešeniach tej istej situácie.
 • Prácu s kartičkami môžete od začiatku realizovať v menších skupinách. Každej môžete dať tú istú konfliktnú situáciu a sledovať, ako sa dobré a zlé riešenia medzi skupinami líšia. Rozdať môžete aj rozdielne situácie rôznym skupinám a po výbere najlepších a najhorších riešení ostatné skupiny oboznámiť s výsledkami a spoločne o nich diskutovať.
 • Uvádzané spôsoby riešení môžete ešte pred aktivitou pretriediť a vybrať také, ktoré sa na vybranú situáciu hodia. Ak vám napadnú ďalšie riešenia, doplňte ich.

Výstupy

 • vyplnené pracovné listy

Analýza zistení

 • Vytvorte rebríček najlepších a najhorších riešení danej situácie. Postupovať môžete tak, že v každom individuálnom alebo skupinovom rebríčku dáte prvým odpovediam tri body, druhým dva a tretím jeden bod. Po zrátaní bodov pri každom riešení zistíte, ktoré sú najlepšie a ktoré najhoršie za celú triedu.
 • Jednotlivé riešenia môžete rozdeliť do rôznych typov podľa vlastného uváženia, napr. kompromisné/nekompromisné, férové/neférové či násilné/nenásilné. V rebríčku celej skupiny potom uvidíte, aký typ riešení medziľudských sporov a konfliktov u žiakov prevláda.

Tipy na ďalšie aktivity

Na základe analýzy môžete:

 • hlbšie preskúmať možné dôsledky rôznych riešení, napríklad porovnať prínosy nenásilného a férového riešenia konfliktov či výhody a nevýhody kompromisných riešení;
 • rozvíjať argumentačné zručnosti žiakov pri presviedčaní o správnosti konkrétneho  riešenia;
 • realizovať rolové hry, v ktorých žiaci presadzujú konkrétne riešenie a hľadajú preň vhodné argumenty bez ohľadu na to, aký je ich skutočný názor.

Postup (záverečné zisťovanie)

 • Pri opakovaní aktivity môžete zadať rovnaké aj upravené opisy konfliktných situácií.
 • Ak žiaci počas úvodného zisťovania pracovali individuálne, pri záverečnom zisťovaní môžete zámerne zadať prácu v menších skupinách, počas ktorej musia žiaci vytvoriť spoločný rebríček najlepších a najhorších riešení. Počas diskusie či vyjednávania v rámci skupiny tak budú môcť využiť argumentačné zručnosti, ktoré si rozvinuli v aktivitách medzi zisťovaniami.

Analýza dopadu

 • Opäť vytvorte rebríčky najlepších a najhorších riešení za celú triedu a porovnajte poradie aj počty bodov pri rôznych riešeniach.
 • Ak ste si pri analýze úvodných zistení vytvorili aj typológiu rôznych riešení, porovnajte možné zmeny v preferenciách žiakov, napríklad či sa zvýšila podpora nenásilných, férových a kompromisných typov riešení.