Čo máme rovnaké? Čo máme odlišné?

Ciele

 • Zistiť, ako deti vnímajú podobnosti a rozdiely medzi vlastnými životmi a životmi detí inde vo svete.

 Metódy

 • práca s fotografiami, skupinová práca

 Pomôcky

 • fotografie detí (približne v rovnakom veku ako je vek žiakov), veľký hárok papiera pre každú skupinu, záznamový hárok

Postup (úvodné zisťovanie)

 1. Rozdeľte žiakov do trojíc alebo štvoríc. Každej skupine poskytnite veľký hárok papiera s naznačenými 2 stĺpcami a nadpismi Spoločné a Odlišné.
 2. Položte žiakom otázku: Vy a oni – Čo máte spoločné? A v čom sa odlišujete? Ak budú potrebovať inšpiráciu, položte rovnaké otázky každej skupine, napríklad:
 • Čo myslíte, s kým žijú?
 • Čo asi jedia?
 • Ako vyzerá ich bežný deň?
 • Ako trávia svoj voľný čas?
 1. Zaznamenávajte si diskusiu v skupinách.

 Výstupy

 • vyplnené hárky, zaznamenané dôvody z diskusie

Analýza zistení

 • Cieľom analýzy je zistiť, aké podobné a rozdielne charakteristiky žiaci pripisujú deťom na fotografiách a rozlíšiť také, ktoré môžu reálne vidieť a také, ktoré si len domýšľajú.
 • V prvom kroku spočítajte a porovnajte počet odpovedí v stĺpcoch Spoločné a Odlišné, jednotlivo za každú skupinu a potom aj za celú triedu.
 • Následne roztrieďte odpovede podľa tém, ktoré sú uvedené v záznamovom hárku. Ak sa komentáre opakujú, zarátajte každý z nich osobitne.
 • Farebne odlíšte a zrátajte odpovede, ktoré označujú niečo reálne viditeľné od komentárov, ktoré deťom niečo pripisujú.

 Tipy na ďalšie aktivity

Podľa výsledkov analýzy môžete:

 • realizovať aktivity zamerané na rozvoj empatie, schopnosti zhodnotiť situáciu iných detí a k uvedomeniu, že túžby a potreby sú podobné pre deti v rôznych prostrediach;
 • pracovať s príbehmi rozmanitých detí z rôznych krajín a hľadať spoločné znaky so žiakmi; zamerať sa môžete najmä na tie oblasti, v ktorých žiaci uviedli najmenej podobností;
 • iniciovať diskusiu, na základe čoho ľuďom prisudzujeme určité vlastnosti.

 Postup (záverečné zisťovanie)

 • Pri opakovaní aktivity môžete pracovať aj s inými fotografiami, avšak opäť by mali zobrazovať deti rôzneho pôvodu, farby pleti a chlapcov aj dievčatá.

 Analýza dopadu

 • Spočítajte odpovede v stĺpcoch Rovnaké a Odlišné a porovnajte ich počet s úvodným zisťovaním.
 • Odpovede si zaznačte do záznamového hárku a porovnajte zmeny v jednotlivých kategóriách. Všímajte si najmä kategórie, v ktorých sa spoločné charakteristiky objavujú v menšej miere.
 • Opätovne porovnajte, koľko komentárov opisuje niečo reálne viditeľné a koľko komentárov deťom na fotografiách niečo pripisuje.