Koho chcem mať v triede?

Ciele

 • Zistiť postoje žiakov k rovesníkom z rôznych sociálnych pomerov.

 Metódy

 • pracovný list, diskusia

 Pomôcky

 • pracovný list s opismi detí

 Postup (úvodné zisťovanie)

 1. Žiakov požiadajte, aby si predstavili, že do ich triedy má prísť nový spolužiak alebo spolužiačka.
 2. Rozdajte im pracovné listy a vysvetlite, že ich úlohou je na základe krátkeho opisu vybrať také dieťa, ktoré by vo svojej triede chceli najviac. Toto dieťa označia hviezdičkou a napíšu k nemu aj dôvody, prečo si ho vybrali.
 3. Zároveň v pracovnom liste označia také dieťa, ktoré by z nejakého dôvodu v triede nechceli. K tomuto dieťaťu doplnia krúžok a taktiež napíšu svoje dôvody.
 4. Po vyplnení pracovných listov zrátajte, koľko žiakov si vybralo každé z opísaných detí a počty hlasov si zaznamenajte.
 5. Následne sa žiakov opýtajte na dôvody ich rozhodnutia a pri každom dieťati si ich odpovede zaznamenajte.

 Variácie:

 • Počet aj opisy detí môžete prispôsobiť vašej triede a zamerať sa napríklad aj na deti rôznej kultúry alebo národnosti.
 • Žiakom môžete umožniť aj výber viacerých detí.
 • Diskusia po vyplnení pracovných listov je vhodná v triedach, ktoré dobre poznáte a viete v nich vytvoriť bezpečné prostredie na prejavenie názorov všetkých žiakov. V prípade, že na diskusiu nemáte priestor, žiakom pripomeňte, aby dôvody svojho výberu opísali čo najpodrobnejšie.

 Výstupy

 • vyplnené pracovné listy, zaznamenané dôvody z diskusie

 Analýza zistení

 • Spočítajte, koľko hlasov dostali jednotlivé deti zo zoznamu.
 • Pri analýze dôvodov sa môžete zamerať na to, či v rozhodovaní žiakov zavážili možné výhody z materiálneho zabezpečenia dieťaťa, identifikované spoločné záujmy alebo sympatie.
 • Môžete sledovať aj prípadné odlišnosti vo výbere chlapcov a dievčat a do akej miery sú ovplyvnené stereotypnými predstavami o chudobných a bohatých ľuďoch.

 Tipy na ďalšie aktivity

Na základe analýzy môžete:

 • zaradiť aktivity zamerané na rozvíjanie empatie k deťom z chudobných aj bohatých rodín;
 • podrobnejšie preskúmať, akí rôzni ľudia môžu byť medzi takými, ktorí sú materiálne dobre zabezpečení a takými, ktorí žijú v nedostatku;
 • diskutovať o tom, či kamarátstvo alebo dobré medziľudské vzťahy závisia od toho, či sú ľudia chudobní alebo bohatí.

 Postup (záverečné zisťovanie)

 • Pri opakovaní aktivity môžete postupovať rovnako ako pri úvodnom zisťovaní. Opisy detí môžete obmeniť, avšak zachovajte v nich odlišnosti ohľadom ich sociálneho postavenia a taktiež rovnaké zastúpenie chlapcov a dievčat.

 Analýza dopadu

 • Porovnajte počty hlasov pri jednotlivých deťoch, možné rozdiely v hlasovaní chlapcov a dievčat a taktiež to, či sa zmenili dôvody žiakov pre výber konkrétnych detí.