Cudzinci a našinci

Ciele

 • Zistiť predstavy žiakov o cudzincoch a našincoch.

 Metódy

 • brainstorming, voľné písanie, škálovanie, riadená diskusia

 Pomôcky

 • pracovný list, 10 obálok (5 s nápisom súhlas a 5 s nápisom nesúhlas) označených poradovým číslom od 1 do 5, 5 malých lístkov na nalepovanie pre každého žiaka, 4 väčšie hárky papiera s očíslovanými výrokmi.

Postup (úvodné zisťovanie)

Prvá časť

 1. Rozdajte pracovný list každému žiakovi. Požiadajte ich, aby si na chvíľu zatvorili oči a predstavili si človeka, ktorý sa im spája s pojmom cudzinec.
 2. Po krátkej chvíli sa opýtajte žiakov: Podľa čoho spoznám cudzinca? Vysvetlite im, aby do prvého stĺpca pracovného listu napísali znaky, podľa ktorých sa dá spoznať cudzinec (napr. oblečenie). V druhom stĺpci žiaci opíšu detailnejšie, ako sa v ich predstave líši cudzinec od našinca (napr. cudzinec nosí pestrofarebné košele). Požiadajte žiakov, aby napísali minimálne 5 odlišností a ku všetkým aj príslušné opisy.

Druhá časť

 1. V druhej časti aktivity rozdajte žiakom lepiace papieriky (každý žiak ich dostane 5) a vysvetlite im, že budete postupne čítať výroky. Úlohou žiakov je vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s každým výrokom.
 2. Triedu rozdeľte na dva póly. Na jednu stenu nalepte papier s nápisom SÚHLASÍM a na proti- ľahlú stenu papier s nápisom NESÚHLASÍM.
 3. Prečítajte prvý výrok napísaný na kuse papiera. Vyzvite žiakov, aby sa nad výrokom zamysleli a rozhodli sa, či s ním súhlasia alebo nie.
 4. Po rozhodnutí požiadajte žiakov, aby napísali na svoj lístok dôvod, prečo s výrokom súhlasia, resp. nesúhlasia a nalepili ho na stenu k príslušnému papieru.
 5. Po vyjadrení všetkých žiakov k prvému výroku lístky pozbierajte a uložte do dvoch obálok, č. 1 s nápisom súhlas a č. 2 – nesúhlas. Uľahčí vám to triedenie a analýzu výstupov.
 6. Rovnakým spôsobom postupujte aj pri ďalších výrokoch.

Variácie:

 • Žiakov môžete pri práci s pracovným listom požiadať, aby napísali aj to, odkiaľ o danej charakteristike vedia (osobná skúsenosť, skúsenosť niekoho iného, obraz cudzinca v médiách a pod.). V takom prípade rozšírte pracovný list o tretí stĺpec „Odkiaľ to viem?“

Výstupy

 • vyplnené pracovné listy, obálky so zdôvodneniami žiakov k jednotlivým výrokom.

Analýza zistení

 • Pri vyhodnocovaní pracovných listov si vytvorte záznamový hárok s rôznymi kategóriami, ktoré žiaci uviedli (napr. črty tváre, správanie, gestá, jazyk, oblečenie, zamestnanie a pod.). Spočítajte, ako často sa jednotlivé kategórie vyskytujú.
 • Následne zosumarizujte opisy pri jednotlivých kategóriách (napr. správanie: hluční, rezervovaní, povýšeneckí, veselí a pod.). Rovnako môžete spočítať, z akých zdrojov žiaci čerpajú (osobná skúsenosť, médiá a pod.).
 • Jednoduchým vyhodnotením druhej časti aktivity je spočítanie súhlasných a nesúhlasných odpovedí k jednotlivým výrokom. Čím je miera súhlasných odpovedí vyššia, tým je vnímanie cudzincov negatívnejšie.
 • Sledujte taktiež, či je počet pri jednotlivých výrokoch rozdielny, a teda, či sa žiaci s niektorým výrokom stotožňujú viac ako s ostatnými.
 • Roztriediť môžete aj zdôvodnenia žiakov, napríklad podľa toho, či argumentujú vlastnou skúsenosťou, názormi prevzatými od iných ľudí či správami z médií. Samostatne možno vyčleňovať neurčité odpovede („Neviem“), ktoré signalizujú, že žiaci k danému výroku nemajú vyhranený postoj.

Tipy na ďalšie aktivity

Výsledky môžu ukázať, do akej miery žiaci vnímajú cudzincov pod vplyvom stereotypných predstáv. Pri interpretácii výsledkov a plánovaní ďalších aktivít môžete:

 • zamerať sa v aktivitách na obe, resp. všetky tri typy odpovedí (kategórie odlišností, opisy konkrétnych odlišností, zdroje informácií);
 • poukázať na to, že mnohí ľudia, ktorých za cudzincov považujeme iba na základe výzoru, môžu už na Slovensku žiť dlho a byť občanmi, prípadne sa tu mohli aj narodiť. A naopak, pri mnohých ľuďoch, ktorých bežne stretávame, si vôbec nemusíme uvedomiť, že sa narodili v inej krajine;
 • venovať sa mediálnym stereotypom, rôznym hoaxom a nedôveryhodným zdrojom v rámci mediálnej výchovy;
 • realizovať aktivity zamerané na scitlivenie a empatiu.

 Po vyhodnotení druhej časti aktivity môžete:

 • zamerať sa na jednu alebo viac oblastí, pri ktorých sú postoje žiakov najvyhranenejšie. Deti napríklad môžu pociťovať ohrozenie zo strany cudzincov, ale nemyslia si, že nám berú prácu;
 • venovať sa aktuálnej téme utečencov, vrátane vysvetlenia pojmov cudzinec, migrant, utečenec.
 • realizovať aktivity zamerané na prácu s mediálnymi výstupmi na sociálnych sieťach, čo môže pomôcť rozvinúť kritické myslenie a odhaľovať manipulatívne techniky.

Postup (záverečné zisťovanie)

 • Pri záverečnom zisťovaní môžete pracovať v prípade prvej časti s rovnakým pracovným listom. Ten môžete doplniť o stĺpec s otázkou V čom je cudzinec podobný našincovi?
 • V druhej časti aktivity môžete opäť použiť výroky, tie však môžete formulovať pozitívne – napr.Cudzinci obohacujú našu kultúru.

Analýza dopadu

 • Pri analýze dopadu pri opakovaní prvej časti aktivity sa zamerajte na porovnanie odpovedí v pracovných listoch. Odpovede si môžete rozdeliť do rovnakých kategórií a porovnať, ako často sa jednotlivé kategórie vyskytujú v porovnaní s úvodným zisťovaním.
 • Všímajte si tiež, či sa u niektorých žiakov vyskytne pochybnosť k zovšeobecňovaniu: „Neviem pomenovať odlišnosti, lebo cudzinci môžu byť veľmi rôzni.“
 • Pri analýze dopadu v druhej časti aktivity porovnajte počet súhlasných a nesúhlasných odpovedí. Zistíte, v ktorej oblasti nastal posun v postojoch.
 • Pri analýze zdôvodnení sledujte zmeny v spôsobe argumentácie a v zdrojoch, z ktorých žiaci čerpajú svoje argumenty.