Je to fér?

Ciele

 • Zistiť, čo žiaci považujú za spravodlivé a nespravodlivé.

Metódy

 • práca s textom

Pomôcky

 • kartičky s tvrdeniami, pracovný list

Postup (úvodné zisťovanie)

 1. Rozdeľte žiakov do menších skupín a každej rozdajte 6 kartičiek s výrokmi.
 2. Úlohou skupiny je roztriediť tvrdenia podľa toho,či ich možno považovať za férové alebo neférové.
 3. Svoje rozhodnutie majú stručne zdôvodniť v pracovnom liste.

 Variácie

 • Výroky si môžete prispôsobiť vašim potrebám, mali by sa však týkať jednej oblasti alebo témy a prezentovať fakty alebo situácie, pri ktorých možno očakávať zaradenie do kategórií fér aj nefér.
 • Aktivitu môžu žiaci realizovať aj individuálne.
 • Pri triedení výrokov možno využiť aj Vennov diagram. V prieniku dvoch množín môžu byť tvrde- nia, ktoré môžu byť podľa okolností férové aj neférové. Tieto okolnosti je potrebné pomenovať.
 • Kartičky možno zoradiť aj do rebríčka od najspravodlivejšej možnosti po najmenej spravodlivú.

Výstupy

 • roztriedené alebo zoradené kartičky, zaznamenané zdôvodnenia

Analýza zistení

 • Spočítajte, koľkokrát bolo konkrétne tvrdenie považované za férové alebo neférové. Ak ste využili Vennov diagram, môžete zaradenie obodovať tak, že možnosti označené ako férové dostanú dva body, možnosti v prieniku množín 1 bod a neférové možnosti 0 bodov. Na základe toho si môžete zostaviť rebríček férovosti.
 • Zdôvodnenia si môžete rozdeliť do rôznych kategórií, napr. či sú všeobecné („tak je to správne“) alebo konkrétnejšie („je to porušenie zákona“), či sa odvolávajú na konkrétnu autoritu alebo existujúce pravidlá a podobne.
 • Špecificky sa zamerajte na odpovede, ktoré formulujú aj nejaké obmedzenia alebo výnimky („áno, ale...“, „závisí to od toho...“). V takýchto prípadoch posúďte, či sa výnimka z férovosti alebo neférovosti nevzťahuje na konkrétnu skupinu ľudí.

Tipy na ďalšie aktivity

Na základe analýzy môžete:

 • porovnať vnímanief érovosti alebo neférovosti z perspektívy rôznych zainteresovaných ľudí;
 • hlbšie preskúmať, či „férové“ vždy znamená „rovnaké pre každého“.

Postup (záverečné zisťovanie)

 • Pri opakovaní aktivity môžete postupovať rovnako ako pri úvodnom zisťovaní a využiť aj tie isté alebo podobné tvrdenia. Ak ste pri úvodnom zisťovaní Vennov diagram nepoužili, pri záverečnom môžete začať s ním. Možnosti, ktoré žiaci zaradia do prieniku dvoch množín následne v pracovnom liste zdôvodnia v častiach Toto je fér! aj Toto je nefér!

Analýza dopadu

 • Spočítajte, koľkokrát bolo konkrétne tvrdenie považované za férové alebo neférové a zostavte si rebríček férovosti, ktorý porovnáte s pôvodným rebríčkom. 
 • Posúďte, či sú zdôvodnenia konkrétnejšie formulované a využívajú fakty a argumenty.