Je toto rodina?

Ciele

 • Zistiť postoje žiakov k rôznym formám rodiny a partnerského života.

 Metódy

 • práca s fotografiami

 Pomôcky

 • fotografie rodín zobrazujúce rozmanité formy spolužitia, dataprojektor

Postup (úvodné zisťovanie)

 1. Rozdajte každému žiakovi pracovný list. Vytlačené fotografie umiestnite v triede na lavice alebo ich premietnite cez dataprojektor.
 2. Žiaci sa pri každej fotografii zamýšľajú nad otázkou: Je toto rodina? Ak budú potrebovať inšpiráciu, použite zakaždým rovnaké znenie, napríklad: Ako by ste opísali rodinu? Čo podľa vás je a čo nie je rodina? Tvoria ľudia na obrázku rodinu? Žiakov povzbuďte, aby vyjadrili svoj vlastný názor.
 3. Požiadajte žiakov, aby pracovali samostatne a k jednotlivým rodinám uviedli nielen odpoveď, či je to rodina (áno, nie, možno), ale aj dôvod, prečo si to myslia.
 4. Na záver diskutujte so žiakmi o jednotlivých fotografiách. Môže vám to pomôcť doplniť argumenty žiakov a sledovať spôsob argumentácie v skupine.

 Výstupy

 • vyplnené pracovné listy, poznámky z diskusie

 Analýza zistení

 • Najskôr percentuálne vyhodnoťte, koľko žiakov považuje jednotlivé typy spolužitia za rodiny, koľko žiakov sa s označením rodiny na jednotlivých fotografiách nestotožňuje a koľko sa nevedelo rozhodnúť (označenie „možno“).
 • Následne vyhodnoťte komentáre žiakov zaznamenané z diskusie. Počas diskusie je dôležité si všímať, aké kritériá používajú žiaci pri vyhodnocovaní statusu rodiny.
 • Cieľom analýzy je zistiť vnímanie a mieru akceptovania rôznych typov rodín žiakmi, ako aj identifikovať používanie jazyka vo vzťahu k rodu, pôvodu a sexualite.

Tipy na ďalšie aktivity

Na základe zistení môžete:

 • diskutovať o rôznych formách rodín a vzťahov;
 • realizovať aktivity, ktoré sú zamerané na prezentovanie hodnôt žiakov;
 • zvyšovať mieru prisudzovania hodnoty rôznym typom spolužitia;
 • iniciovať diskusiu, na základe čoho ľuďom prisudzujeme určité vlastnosti.

 Postup (záverečné zisťovanie)

 • Pri opakovaní aktivity môžete pracovať s inými fotografiami, avšak opäť by mali zobrazovať rôzne typy spolunažívania.

 Analýza dopadu

 • Opäť percentuálne vyhodnoťte, koľko žiakov považuje jednotlivé typy spolunažívania za rodiny, koľko žiakov sa s označením rodiny na jednotlivých fotografiách nestotožňuje a koľko sa nevedelo rozhodnúť (označenie „možno“). Porovnajte výsledky s tými z úvodného zisťovania.
 • Následne vyhodnoťte komentáre žiakov zaznamenané v diskusii. Zamerajte sa na to, či sa zmenila miera akceptácie rôznych rodín a partnerstiev.