Lepšie miesto pre život

Ciele

 • Zistiť postoje žiakov k tomu, čo je dôležité urobiť, aby bol svet spravodlivejším a udržateľnejším miestom pre život.

Metódy

 • voľné písanie, kreslenie, skupinová práca

Pomôcky

 • pracovný list

Postup (úvodné zisťovanie)

 1. Na začiatku aktivity napíšte na tabuľu otázku: Ako môžem prispieť k tomu, aby sa svet stal lepším miestom pre život?
 2. Vyzvite žiakov, aby svoje nápady a riešenia napísali, prípadne zakreslili na papier. Ak budú potrebovať inšpiráciu, môžete im pomôcť napríklad takto: Porozmýšľajte nad triedou, školou, susedstvom, širším okolím, krajinou či celým svetom...
 3. Na konci všetky papiere pozbierajte. Pri kresbách sa uistite, či rozumiete tomu, čo je na nich znázornené, aby ste ich dokázali vyhodnotiť.

Variácia:

 • Aktivitu môžete realizovať aj v menších skupinách.

Výstupy

 • hárky s odpoveďami alebo kresbami

Analýza zistení

 • Roztrieďte odpovede do štyroch kategórií podľa toho, či sa týkajú životného prostredia, alebo vzťahov medzi ľuďmi a či sa orientujú na miestnu alebo globálnu úroveň. V záznamovom hárku sú tieto kategórie pomenované ako lokálna/globálna udržateľnosť a lokálna/globálna sociálna spravodlivosť.
 • Napríklad: odpoveď týkajúca sa odhadzovania odpadkov na ihrisku sa týka environmentálnej udržateľnosti a lokálneho prostredia, poznámka o globálnom otepľovaní patrí do skupiny globálna udržateľnosť. Komentár o venovaní peňazí na miestnu charitu je o sociálnej spravodlivosti v lokálnom prostredí a nápad o kupovaní tovaru v rámci spravodlivého obchodu (fair trade) sa týka sociálnej spravodlivosti na globálnej úrovni. Niektoré komentáre, napríklad nepoužívanie plastových tašiek, by mohli byť zaradené do oboch skupín – lokálnej aj globálnej udržateľnosti.
 • Spočítajte odpovede v jednotlivých kategóriách.

Tipy na ďalšie aktivity

Na základe analýzy môžete:

 • zamerať sa na oblasť, v ktorej sa vyskytlo najmenej odpovedí – ak žiaci uvádzajú iba nápady v environmentálnej oblasti, realizujte aktivity, ktoré sa venujú sociálnej oblasti, napríklad pomoci druhým ľuďom alebo občianskej angažovanosti;
 • viesť aktivity, vďaka ktorým žiaci rozpoznajú dôsledky svojho konania na ľudí aj na životné prostredie;
 • s mladšími žiakmi realizovať aktivity, ktoré budú osožné pre školu, miestnu komunitu, obec či mesto;
 • so staršími žiakmi realizovať aktivity, vďaka ktorým si uvedomia globálne súvislosti svojho konania, napríklad pri nakupovaní rôznych výrobkov, produkovaní odpadu, rôznych formách pomoci ľuďom v núdzi a pod.

 Postup (záverečné zisťovanie)

 • Pri opakovaní aktivity postupujte rovnako ako pri úvodnom zisťovaní.

Analýza dopadu

 • Roztrieďte odpovede do štyroch kategórií.
 • Porovnajte počet a podiel odpovedí v jednotlivých kategóriách s úvodnými zisteniami. Sledujte, či pribudli nové nápady v kategóriách, ktoré boli pri úvodnom zisťovaní menej zastúpené a na ktoré ste sa medzitým cieľavedome zameriavali.
 • Posúďte aj to, či sú nápady konkrétnejšie, adresnejšie a v praxi realizovateľné.