Mediálne správy

Ciele

 • Zistiť mieru západo-centrických postojov u žiakov.
 • Zistiť, aký vplyv majú mediálne správy na stereotypy žiakov.

 Metódy

 • práca s textom

 Pomôcky

 • pracovný list (príklad), prázdny pracovný list na doplnenie, výber mediálnych správ

 Postup (úvodné zisťovanie)

 1. Pred samotnou aktivitou si pripravte podľa vzoru pracovný list. Výber správ môžete prispôsobiť aktuálnym udalostiam, v prílohe ponúkame možnosti.
 2. Pripravený pracovný list rozdajte žiakom. Ich úlohou je prečítať si každú správu a priradiť ju ku kontinentu, o ktorom informuje. Po označení kontinentu žiaci doplnia dôvod, prečo sa tak rozhodli.

 Variácie:

 • Po vyplnení pracovných listov môžete so žiakmi o jednotlivých dôvodoch diskutovať.
 • Na záver vyučovacej hodiny (prípadne na nasledujúcej hodine) môžete žiakom poskytnúť správy s pôvodnými zdrojmi. Avšak nevýhodou je možné skreslenie záverečného zisťovania, pretože žiaci už budú poznať princíp aktivity.

 Výstupy

 • vyplnené pracovné listy

 Analýza zistení

Pri analýze zistení sa nezamerajte na správnosť určenia kontinentu, ale na tendenciu priraďovať pozitívne správy k Európe a Severnej Amerike a negatívne k iným kontinentom. Vyhodnotenie výsledkov je nasledovné:

 • Pri pozitívnych správach prideľte 2 body každej odpovedi, ktorá uvádza Európu alebo Severnú Ameriku a 0 bodov, pri ostatných kontintentoch.
 • Pri negatívnych správach prideľte 2 body každej odpovedi, ktorá bude obsahovať kontinenty Afrika, Ázia alebo Južná Amerika a 0 bodov, pri Európe alebo Severnej Amerike. Čím sú vypočítané hodnoty vyššie, vyššia je aj miera západo-centrického myslenia.

 Tipy na ďalšie aktivity

Ak analýza ukáže jasný príklon žiakov k prisudzovaniu negatívnych správ tzv. rozvojovým krajinám, môžete:

 • realizovať aktivity zamerané na mediálne stereotypy o týchto krajinách;
 • diskutovať o úlohe médií v dnešnom svete;
 • poukázať na rozmanitosť krajín na jednotlivých kontinentoch, napríklad prostredníctvom príbehov rôznych ľudí, rozdielov medzi krajinami, príkladmi inšpiratívnych jednotlivcov alebo iniciatív.

 Postup (záverečné zisťovanie)

 • Pri opakovaní aktivity môžete pracovať s inými správami z ponúkaného zoznamu. Ten môžete prispôsobiť aktuálnym udalostiam vo svete.

 Analýza zistení

 • Výsledky vyhodnoťte podľa rovnakého kľúča ako pri úvodnom zisťovaní a porovnajte ich.
 • Porovnajte najmä dôvody na prisúdenie správ danému kontinentu. Sledujte, či niektorí žiaci budú vo väčšej miere spochybňovať jednoznačné priradenie správy na základe rovnice negatívne = menej ekonomicky rozvinuté krajiny/kontinenty a pozitívne = viac ekonomicky rozvinuté  krajiny/kontinenty.