Nie je paradajka ako paradajka

Ciele

 • Zistiť, aké kritériá zohľadňujú žiaci pri výbere potravín.

 Metódy

 • práca s obrázkami, argumentácia

 Pomôcky

 • pracovný list, záznamový hárok, séria fotografií, dataprojektor

Postup (úvodné zisťovanie)

 1. Rozdajte žiakom pracovné listy a následne im premietnite ponuku produktov (paradajok). Namiesto prezentácie môžete rozdať vytlačené obrázky.
 2. Vyzvite žiakov, aby si z pozície zákazníka vybrali z ponuky a svoju voľbu písomne odôvodnili. Pripomeňte žiakom, že zamerať sa môžu na rôzne kritériá (napríklad vzhľad, chuť, skúsenosti, cena, pôvod a pod.). Pracovné listy po dokončení pozbierajte.
 3. Nakoniec nechajte žiakov hlasovať o výbere tovaru. Pýtajte sa na dôvody a kritériá ich výberu.

 Výstupy

 • vyplnené pracovné listy, záznamové hárky

 Analýza zistení

 • Spočítajte, koľkokrát boli žiakmi vybrané jednotlivé možnosti.
 • Roztrieďte dôvody výberu jednotlivých produktov, napr. či súvisí s cenou, dostupnosťou, environmentálnymi dôvodmi a pod.
 • Všímajte si, či si žiaci uvedomujú aj širšie, etické, environmentálne či ekonomické súvislosti.

Tipy na ďalšie aktivity

Podľa zistení sa môžete v aktivitách zamerať na rôzne aspekty:

 • uvedomovanie si globálnej previazanosti a dopadu vlastnej voľby na životy iných ľudí ako aj na životné prostredie;
 • zvyšovanie povedomia o lokálnej produkcii potravín;
 • poukázanie na globálne environmentálne a ekonomické súvislosti.

 Postup (záverečné zisťovanie)

 • Pri opakovaní aktivity môžete vybrať iný typ potravín, avšak opäť by ste mali ponúknuť podobné možnosti výberu.

 Analýza dopadu

 • Spočítajte, koľkokrát vybrali žiaci jednotlivé možnosti a výsledky porovnajte s úvodnými zisteniami.
 • Zamerajte sa na dôvody výberu a všímajte si predovšetkým, či žiaci vo výbere reflektujú aj širšie environmentálne a ekonomické súvislosti.