Ciele

 • Zistiť postoje žiakov k príčinám chudoby.

Metódy

 • hlasovanie, riadená diskusia

Pomôcky

 • 2 fazuľky (prípadne koráliky alebo iné drobné predmety) pre každého žiaka, kartičky s príčinami chudoby, otázka Prečo sú ľudia chudobní? napísaná na tabuli alebo hárku papiera

Postup (úvodné zisťovanie)

 1. Na viditeľné miesto napíšte otázku Prečo sú ľudia chudobní? Rozdajte žiakom po dve fazuľky a do priestoru umiestnite kartičky s rozličnými príčinami chudoby.
 2. Vyzvite žiakov, aby sa nad otázkou zamysleli a prečítali si informácie o možných príčinách chudoby.
 3. Svoje fazuľky môžu priradiť k príčine, ktorá podľa nich najviac vystihuje realitu. Ak sú o tom silno presvedčení, môžu obe fazuľky dať k jedinej príčine. Ak sa im pozdáva aj iná odpoveď, môžu svoje fazuľky priradiť k dvom príčinám.
 4. Spoločne zrátajte počet fazuliek pri každej príčine a vytvorte si rebríček.
 5. Žiakov sa opýtajte, prečo je konkrétna príčina na prvom mieste a prečo sú ostatné príčiny menej dôležité alebo menej pravdivé.

 Variácie:

 • Príčiny chudoby môžete upravovať a dopĺňať podľa potreby a s ohľadom na skupinu žiakov. Nemalo by ich však byť menej než 5 a viac než 10.
 • Aktivitu môžete rozšíriť a z rebríčka odvodzovať reťazce príčin. Vyberte si napríklad najčastejšie označenú príčinu a opakovane sa pýtajte otázku Prečo? alebo Prečo je to tak?. Vyslovené dôvody si zaznamenávajte.
 • Žiakov môžete rozdeliť na dve skupiny, pričom jedna sa zaoberá príčinami chudoby v konkrétnej africkej alebo latinskoamerickej krajine a druhá na Slovensku. Vytvorené rebríčky alebo reťazce príčin si potom môžete porovnať.

Výstupy

 • rebríček príčin chudoby, zaznamenané argumenty, reťazce príčin chudoby

Analýza zistení

 • Rebríček príčin môže ukázať jasnú prevahu jedinej príčiny chudoby, prípadne iba niekoľkých vybraných príčin.
 • Príčiny si roztrieďte na „individuálne“ a „systémové“, t. j. či je chudoba viac dôsledkom konania jednotlivca alebo skôr dôsledkom zlyhania štátu či spoločnosti.
 • Identifikujte, na ktorých miestach rebríčka sa umiestnili individuálne a systémové príčiny a pripíšte si k nim zdôvodnenia, ktoré odzneli v diskusii.

Tipy na ďalšie aktivity

Na základe analýzy môžete:

 • pri prevahe systémových príčin pracovať s príbehmi ľudí, ktorí sa dokázali z chudoby vymaniť a z toho odvodiť podmienky či kroky, ktoré by mohli pomôcť aj iným ľuďom; zároveň identifikovať, aké zmeny „systému” sú potrebné, aby sa zamedzilo prepadaniu sa ľudí do chudoby, resp. vymaneniu sa z nej;
 • pri prevahe individuálnych príčin (napr. lenivosti či nedostatku schopností) sa naopak zamerať na systémové otázky, napr. mieru nezamestnanosti, prepojenie vzdelávania s trhom práce, presúvanie výroby, využívanie lacnej pracovnej sily a pod.;
 • pracovať s príbehmi z rôznych krajín a porovnávať spoločné a rozdielne príčiny chudoby.

Postup (záverečné zisťovanie)

 • Pri opakovaní aktivity môžete využiť inú formu hlasovania. Ponechajte však tie isté príčiny chudoby a žiakom dajte rovnaký počet hlasov ako pri úvodnom zisťovaní. Zaznamenávajte si argumenty, ktoré odznejú počas diskusie alebo pri tvorbe reťazca príčin.

Analýza dopadu

 • Spočítajte počet hlasov pri každej príčine a vytvorte si rebríček. Posúďte, či sú individuálne a systémové príčiny zastúpené vyváženejšie alebo či sú vychýlené na jednu alebo druhú stranu. Pri posudzovaní argumentov si všímajte, či sú medzi nimi aj také, ktoré komplikovaný problém chudoby odmietajú vysvetliť jednou či dvoma príčinami.