Ciele

 • Zistiť, ako žiaci vnímajú podobnosti a rozdiely medzi viac a menej rozvinutými krajinami.
 • Zistiť mieru stereotypných predstáv o krajinách globálneho Juhu.

 Metódy

 • kresba, práca so slepou mapou, diskusia

 Pomôcky

 • slepá mapa sveta, hárok papiera pre každého žiaka, zoznam výrokov

 Postup (úvodné zisťovanie)

 1. Výroky napíšte na tabuľu alebo ich vytlačte a umiestnite na stenu.
 2. Vyzvite žiakov, aby si výroky o živote v nemenovanej krajine prečítali a následne nakreslili miesto, kde podľa nich daný človek žije.
 3. Rozdeľte žiakov do trojíc, v ktorých prediskutujú, čo do svojej kresby zahrnuli a zdôvodnili to ostatným.
 4. Po diskusii každá skupina na slepej mape sveta označí región, štát alebo kontinent, kde podľa nich daný človek žije. Mladším žiakom môžete v prípade potreby pomôcť nájsť danú krajinu na mape.
 5. Žiakov vyzvite, aby opísali miesta, ktoré nakreslili. Opýtajte sa ich, na základe ktorých výrokov si myslia, že človek žije vo vybranom regióne, krajine alebo na niektorom kontinente.

 Variácie:

 • Výroky môžete podľa potreby doplniť alebo obmeniť.
 • Žiaci môžu miesta opísať namiesto ich zakreslenia.
 • Žiakom môžete dať aj konkrétnejšiu inštrukciu, aby sa pri opise alebo kresbe miesta zamerali napríklad na rodinu, susedstvo či budúcnosť.

 Výstupy

 • kresby, slepá mapa s vyznačenými regiónmi, poznámky z diskusie

 Analýza zistení

 • Spočítajte, koľko krajín alebo regiónov je na slepej mape vyznačených v priestore globálneho Juhu (tzv. rozvojové krajiny) a koľko v priestore globálneho Severu (tzv. rozvinuté krajiny).
 • Označte výroky, ktoré boli najviac prisudzované krajinám globálneho Juhu v porovnaní s krajinami globálneho Severu.