Zapojiť sa je cool!

Ciele

 • Zistiť postoje žiakov k aktívnej občianskej angažovanosti v rôznych lokálnych i globálnych témach.

 Metódy

 • názorová škála

 Pomôcky

 • pracovný list, opisy lokálnych a globálnych problémov

 Postup (úvodné zisťovanie)

 1. Žiakom rozdajte pracovné listy a opisy vybraných lokálnych a globálnych problémov.
 2. Vyzvite ich, aby si každý opis prečítali, v pracovnom liste označili jednu odpoveď a zdôvodnili ju.

 Variácie:

 • Početaj opisy zadaných problémov si môžete prispôsobiť svojim potrebám. Zamerať sa môžete iba na globálne alebo len na lokálne témy, prípadne ich kombinovať.
 • Namiesto práce s pracovným listom môžete vybrané problémy postupne čítať a po každom žiakov vyzvať, aby sa postavili do jedného z rohov triedy, ktoré budú predstavovať štyri uvádzané možnosti. Po zaujatí miesta diskutujte o dôvodoch ich rozhodnutí. Takýto postup je interaktívnejší, ale náročnejší na zaznamenanie odpovedí, preto pri ňom odporúčame pomoc niekoho ďalšieho.

 Výstupy

 • vyplnené pracovné listy alebo hárok so zaznamenanými odpoveďami žiakov

 Analýza zistení

 • Vyhodnocovanie môže prebiehať dvojakým spôsobom:
  • Prvým je zostavenie rebríčka oblastí, v ktorých žiaci vidia väčší alebo menší zmysel pre svoje osobné angažovanie sa. V tomto prípade spočítajte odpovede pri každom probléme, a to osobitne pre prvé dve, teda „aktívne“ možnosti a pre druhé dve, „pasívne“ možnosti.
  • Druhým spôsobom je kategorizovanie dôvodov na (ne)angažovanie sa v konkrétnych oblastiach. Pri každom probléme roztrieďte zdôvodnenia osobitne pre prvé dve a druhé dve možnosti. Porovnať môžete mieru angažovanosti v lokálnych témach oproti globálnym, a tým zisťovať, či sa so zväčšujúcou vzdialenosťou mení aj miera angažovanosti. Môžete sa takisto zamerať na mieru angažovanosti podľa toho, kde sa má problém riešiť (napr. v škole, v obci/meste, v parlamente, v medzinárodnej organizácii a pod.).

Tipy na ďalšie aktivity

Na základe analýzy môžete:

 • pomenovať rôzne možnosti na vyriešenie fiktívneho problému, jednotlivcov či inštitúcií, ktoré by ich mali riešiť a spôsobov, ako by sa do riešenia mohli zapojiť aj žiaci alebo širšia verejnosť;
 • identifikovať reálne problémy vo svojom okolí a pomenovať spôsoby, ktorými by žiaci mohli prispieť k ich vyriešeniu;
 • zamerať sa na skúmanie súvislostí a dôsledkov rôznych lokálnych problémov na globálnu úroveň alebo naopak dôsledkov globálnych problémov na kvalitu života na lokálnej úrovni;
 • realizovať simulované verejné zhromaždenie, na ktorom budú rôzni miestni aktéri prezentovať odlišné stanoviská a hľadať konsenzuálne riešenie;
 • pracovať s reálnymi príkladmi úspešného vyriešenia určitých problémov s aktívnym zapojením mladých ľudí.

 Postup (záverečné zisťovanie)

 • Podľa toho, na čo ste sa v aktivitách medzi zisťovaniami zamerali, sa pri opakovaní aktivity môžete cielene venovať konkrétnym lokálnym alebo globálnym problémom. Samotné hlasovanie môžete realizovať aj v inej podobe a v následnej diskusii sa viac zamerať na pomenovanie dôvodov, prečo sa pri konkrétnom probléme má alebo nemá zmysel angažovať.

 Analýza zistení

 • Porovnajte počet „aktívnych“ a „pasívnych“ odpovedí žiakov pri vybraných problémoch.
 • Posúďte prípadné rozdiely v miere deklarovanej angažovanosti pri lokálnych a pri globálnych problémoch.