Kvalita alebo Kvantita?

Alebo

Ako merať kvalitu a dopad vo vzdelávaní?

Nadácia Milana Šimečku realizuje v rokoch 2013 – 2015 medzinárodný vzdelávací projekt Kvalita alebo Kvantita? Meranie kvality a dopadu pedagogického pôsobenia na postoje žiakov a žiačok v globálnom vzdelávaní a multikultúrnej výchove. Projekt poskytne učiteľom a učiteľkám aktivity, ktorými zistia východiskové postoje k aktuálnym globálnym či interkultúrnym témam. Zároveň im umožnia „merať“ dopad a relevantnosť aktivít smerovaných na zmenu postojov priamo vo vyučovaní. Projektovým potenciálom je rozvíjať všetky kompetencie žiakov a žiačok jednotlivých stupňov škôl, nielen nadobúdať vedomosti a znalosti v témach globálneho vzdelávania a multikultúrnej výchovy, ale rozvíjať relevantné zručnosti a k témam zaujať alebo aj prehodnotiť postoj. Rozvoj všetkých troch komponentov prispieva k zvyšovaniu aktívneho globálneho občianstva žiakov a žiačok.  Učitelia a učiteľky na všetkých stupňoch vzdelávania sa budú zároveň podieľať na tvorbe metód, námetov a aktivít využiteľných v slovenských školách.

Projekt vychádza z príručky How Do We Know It´s Working?, ktorýNadácii Milana Šimečku poskytla britská organizácia Reading International Solidarity Center (RISC), ktorá je líderskou organizáciou v projekte Quality or Quantity? Measuring our impact on pupil attitudes and actions on MDGs and related development issues financovanom zo zdrojov EuropeAid. Zdrojový materiál predstavuje východisko k odbornej revízii a adaptácii merania dopadov GV v podmienkach slovenského vzdelávacieho systému. 

Výstupy projektu:

  1. Príručka Ako vieme, že to funguje? adaptovaná na slovenské podmienky, zameraná na meranie kvality a dopadov GV na postoje a kompetencie žiakov na základných, stredných a vysokých školách.
  2. Spracovaná publikácia Kvalita alebo Kvantita? Zisťovanie postojových zmien v globálnom vzdelávaní a multikultúrnej výchove – príklady dobrej praxe, ktorá poskytne príklady dobrej praxe učiteľov a učiteliek pri meraní dopadov GV a MKV na kompetencie a postoje žiakov a žiačok základných a stredných škôl.
  3. Spracovaná príručka meracích aktivít Kvalita alebo Kvantita? Meranie kvality a dopadu globálneho vzdelávania a multikultúrnej výchovy v školách, obsahujúca nové meracie aktivity, vytvorené a testované učiteľmi a učiteľkami aj v slovenských podmienkach.

Informácie o projekte, publikáciu Kvalita alebo Kvantita? Zisťovanie postojových zmien v globálnom vzdelávaní a multikultúrnej výchove – príklady dobrej praxe ako aj ďalšie aktivity nájdete na stránke www.nadaciamilanasimecku.sk/qoq.