Ako vyriešiť konflikt?

Prípadová štúdia

Slovenská vidiecka základná škola

Aktivitu som realizovala v 7. ročníku. Konfliktné situácie som si očíslovala, aby sa mi uľahčilo neskoršie vyhodnotenie. Po individuálnej práci žiaci a žiačky vytvorili skupiny a dostali jeden konflikt na vyriešenie. Opis konfliktnej situácie a navrhnuté riešenia nahlas prečítali a následne sme v nich hľadali spoločné črty. O vybraných riešeniach sme spoločne diskutovali a hľadali odpovede na otázku Prečo?.

Vyhodnotenie výsledkov

Konflikt Borisa s Martinom o najlepší počítač v učebni.

Najlepším riešením by podľa väčšiny žiakov a žiačok bolo striedať sa tak, aby Boris a Martin využívali počítač každú druhú hodinu. Niektorí žiaci preferovali ustúpiť podľa hesla „múdrejší ustúpi” alebo nechať rozhodnutie na učiteľa. Medzi najhoršie riešenia žiaci zaradili: pobiť sa; pohádať sa a pomstiť sa neskôr. Iné možnosti, ktoré žiaci zvažovali boli spolupráca oboch chlapcov na jednom počítači, spoločná dohoda o používaní počítača a rozhodnutie podľa toho, kto sa k počítaču dostane rýchlejšie.

Konflikt dám nakupujúcich v obchode s obuvou.

Riešenia, ktoré v triede odzneli najčastejšie: nájsť iný pár topánok, nechať topánky tej, ktorá ich našla ako prvá, hodiť si mincou. Za najhoršie riešenia žiaci považovali bitku, hádku a pomstu.

Diskutovali aj o ďalších možnostiach ako napríklad dohodnúť sa, nechať rozhodnutie na niekoho iného alebo ustúpiť. Rozmýšľali aj o možnostiach zavolať si priateľov na pomoc či pohádať sa.

Konflikt detí na ihrisku.

 Ako najlepšie riešenia žiaci uviedli zakročenie rodičov, ukončenie hádky a zaľúbenie sa do seba, udobrenie sa a striedanie aktivít tak, aby sa každý s danou hračkou zahral. Za úplne nevhodné riešenia žiaci zvolili tie, pri ktorých rodičia nechajú deti pobiť sa alebo sa sami pobijú. Medzi ďalšími dobrými riešeniami boli návrhy spriateliť sa a ísť spolu na zmrzlinu, ustúpiť alebo odviesť pozornosť na niečo iné. Medzi zlé riešenia zaradili sťažovanie sa, hádku a pomoc priateľov jednej zo strán sporu.

Konflikt Barbory a Milana v železiarstve.

Pri poslednej situácii žiaci preferovali kúpiť si niečo iné, presvedčiť druhú stranu, aby ustúpila, pretože potrebujú súčiastky urgentnejšie alebo ustúpiť a ísť do iného obchodu. Podobne ako pri iných konfliktných situáciách žiaci odsúdili hádky, bitky, násilie, ustúpenie len naoko či okradnutie. Ďalšie diskutované možnosti zahŕňali vyjednávanie, nechať rozhodnutie na niekoho iného (napr. predavača). Za nevhodné riešenia považovali urážky, sťažovanie sa predavačovi či rozdelenie súčiastok medzi obe strany.

Aktivita ukázala, že žiaci a žiačky si uvedomujú rozdiely medzi vhodnými a nevhodnými riešeniami a sú veľmi kritickí k nevhodným riešeniam, aj ak sa ich priamo netýkajú.

Na základe skúseností s aktivitou odporúčam sformulovať konfliktné situácie podľa potrieb triedy. Namiesto opisu konfliktnej situácie sa dá použiť aj video, ktorého prehrávanie učiteľ pred rozriešením konfliktu zastaví. Rovnako možno rôzne konfliktné situácie aj nafilmovať priamo v triede, čo sa dá využiť v rámci rôznych predmetov. Nafilmovať možno konfliktnú scénku z literárneho diela alebo súdny prípad. Pri opakovaní aktivity možno upraviť prostredie aj aktérov, no podstata konfliktu by mala zostať zachovaná.