Je toto rodina?

Prípadová štúdia

Slovenská stredná odborná škola

Ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry, občianskej náuky a etickej výchovy pôsobím už 16 rokov. Od roku 2002 pracujem v strednej odbornej škole, v ktorej sa vo všetkých odboroch kladie veľký dôraz na medziľudské vzťahy, kultivované vystupovanie, rešpektovanie iných kultúr a hodnôt.

Úvodné zisťovanie

Trieda, v ktorej som zisťovanie realizovala, patrí medzi najaktívnejšie v škole a študuje odbor služby v cestovnom ruchu. Žiaci žijú v rôznych typoch rodín (úplnej, neúplnej, s rozvedenými rodičmi, so striedavou starostlivosťou, so slobodnou matkou, a pod.). Aktivita Je toto rodina? z príručky sa mi preto zdala ako šitá na mieru. Výstupy som analyzovala veľmi jednoducho – odpovede zo záznamových hárkov som spočítala a nastavenie triedy pri rôznych typoch rodiny vyjadrila percentuálne. 

Je to rodina?

Áno

Možno

Nie

Komentáre

1. lesbický alebo gejský pár bez detí

52 %

19 %

29 %

Je to nechutné!

Proti prírode aspoň pri chlapoch, lesby ešte možno hej. Nie je to normálne.

Áno, pokiaľ sú už vydaté alebo zosobášení.

Rodina je každý, kto má niekoho druhého a majú sa radi, starajú sa o seba, sú šťastní a pomáhajú si.

Pár bez detí nie je rodina.

2. lesbický alebo gejský pár s deťmi

52 %

10 %

38 %

Nie je to normálne. Podľa mňa to je rodina.

Podľa mňa je to zlé pre dieťa, nie je to bežné v spoločnosti.

Fuj, je to divné, deti by mali mať mamu aj otca, potrebujú mať mamu ženu, tá vie lepšie, ako sa má postarať o ne.

Rodinu by mal tvoriť muž a žena. Nefér voči deťom.

Je to rodina, ak sa majú radi, ale deti budú mať ťažký život.

Samozrejme, neodsudzujem spolužitie rovnakých pohlaví, ale za rodinu považujem, respektíve sa na to pozerám, čo sa rodiny týka, dosť konzervatívne, aj keď si myslím, že som viac liberál.

Homosexualita je chorá a za rast môžu hlavne médiá.

3. osamelý rodič s deťmi

100 %

0 %

0 %

Áno, áno, je to rodina a majú sa radi. Šťastná matka s dvomi deťmi.

No a?! Oni nemôžu za to, že ich niekto opustil... Rodič vie vychovať deti, neopustil by ich.

A prečo nie?

Vyrastala som s mamou a sestrou.

Za úmrtie niekto nemôže, ak to nie je vražda, ak je osamelosť myslená ako napr. otec pil, tak ani ľudská hlúposť nie je ovplyvniteľná.

4.veľká, rozšírená rodina

100 %

0 %

0 %

V poriadku.

Tiež je to rodina, ale veľká. Normálne.

Majú vzťahy medzi sebou, držia spolu.

5. rodina, v ktorej partneri/

rodičia majú rozličný pôvod

100 %

0 %

0 %

Je to obyčajná normálna rodina.

Nezáleží na pôvode, nezáleží, odkiaľ sú, hlavne, že sa majú radi.

Je to v poriadku. Je to normálne.

Podľa mňa je nechutné miešať rasy.

Je to rodina, pretože sú tam všetky generácie. Bez ohľadu  na farbu, rodina je rodina, nie je na tom nič zlé.

Pôvod je nezmeniteľný a je súčasťou života.

6. rodina

s niekým so zdravotným postihnutím

100 %

0 %

0 %

Áno, pretože je to človek ako každý iný, je to rodina bez ohľadu na zdravotný stav, nemôžu za to, sú šťastní.

Rodina je každá, kde sa o teba starajú, majú ťa radi a vytvárajú ti domov.

Chorobu si nevyberáš! Je to normálne.

Je to rodina, pretože môžu byť šťastní aj s niekým hendikepovaným.

Bez ohľadu na postihnutie sú rodina. Ak sú tam deti, tak áno.

7. hetero- sexuálny pár s deťmi

100 %

0 %

0 %

Jednoducho rodina. Je to normálne.

Príkladná rodina.

Najdôležitejším atribútom pre rodinu sú deti. Je to rodina bez ohľadu na rasu.

8. hetero- sexuálny pár bez detí

76 %

14 %

10 %

Pár bez detí nie je rodina. Neviem.

Nie som si istá.

 Výsledky ukázali, že najväčším problémom bolo pre žiakov akceptovať homosexuálny pár v úlohe vychovávajúcich rodičov. O svojich žiakoch som zároveň zistila, že napriek neskrývaným rasovým či etnickým predsudkom, sú pri rodinných témach výrazne citlivejší. Rodinu vnímajú ako jednoznačne pozitívnu, nezameniteľnú inštitúciu. V prospech nerušeného života a bezpečného prostredia

pre dieťa sú preto ochotní „odpustiť“ aj inú farbu pleti členov rodiny, náboženské či iné rozdiely. Prekvapili ma však tvrdenia, že bezdetný pár nie je rodinou. A zároveň, aký ochranný postoj voči deťom žiaci demonštrovali.

 Téma rodiny tak vytvorila priestor na aktivity, ktorými by sme spoločne mohli zmierniť negatívne vnímanie homosexuality a homosexuálov v úlohe rodičov. Mojím cieľom bolo zvýšiť úroveň tolerancie a pochopenia pre homosexuálne partnerstvá, ktoré vychovávajú dieťa, a zároveň pri tom rešpektovať vierovyznanie a hodnoty vyznávané rodinami žiakov. Bola to rovnaká výzva i pre mňa, lebo som takýto model spolunažívania taktiež vnímala rozpačito až odmietavo.

 Aktivity medzi zisťovaniami

Po zistení východiskového stavu som chcela aktivity, ktoré majú viesť k zmene postojov, realizovať do konca decembra, ešte pred tým, ako žiaci odídu na zimné prázdniny. Premyslela som si časový harmonogram, aby som pri jednotlivých tematických celkoch dodržala postupnosť učebných osnov stanovených školským vzdelávacím programom.

 Aktivita 1: Opis ako štylistický, literárny útvar

Téma: Typy a funkcie rodín

Cieľom aktivity bolo identifikovať podobnosti medzi ľuďmi a ctiť si ľudskosť vlastnú všetkým, povzbudiť empatiu a vzájomné pochopenie.

 Aktivita 2: Rodinou prekliati básnici

Téma: Homosexualita a rodina

V druhej aktivite som spracovala tému homosexuality ako dlhovekej súčasti histórie ľudstva. Cieľom bolo uvedomiť si, že existuje veľa typov rodín a domovov, v ktorých ľudia žili a žijú.

 Aktivita 3: Analytické útvary publicistického štýlu

Téma: Rasizmus, násilie a rodina

Medzi druhou a treťou aktivitou som zámerne urobila mesačnú pauzu, keďže trvácnosť možnej zmeny postojov som si chcela overiť i časovou odmlkou. Cieľom pri tretej aktivite bolo hľadať podobnosť medzi ľuďmi, vnímať vlastnú identitu, rešpektovať identitu iných ľudí, rozoznať rôzne typy rodín a spôsobov výchovy.

 Aktivita 4: Hraj sa so mnou na...

Téma: Xenofóbia a rodina

Cieľom bolo vnímať vlastnú identitu a rešpektovať identitu ostatných ľudí.

 Aktivita 5: Shakespeare – Hamlet

Téma:Násilie a rodinná kultúra

Cieľom bolo oceniť, čím rôzne kultúrne spoločenstvá vo svete prispeli a prispievajú k zveľaďovaniu ľudskej spoločnosti.

 Aktivita 6: Plusy a mínusy

Téma: Bezdetná rodina, manželstvo)

Cieľom bolo porozumieť nerovnoprávnemu postaveniu rôznych ľudí na základe ich rasy, rodu, zdravotného postihnutia, sexuality či sociálneho  postavenia.

 Aktivita 7: Som, a či nie som v dráme zvanej život?

Téma: Homosexualita, xenofóbia, rasizmus v našich rodinných životoch

Poslednou aktivitou bola slohová úloha, ktorá je vhodným spôsobom overenia znalostí, rozsahu myslenia, uchopenia témy a vyjadrovania názorov na preberanú látku. Súčasťou zadania bolo aplikovať vedomosti o dráme, spoločnosti a živote v rôznych druhoch rodín či partnerstiev. Ciele globálneho vzdelávania a predmetu sa tu vhodne dopĺňajú – formou konkrétneho štylistického útvaru (úvahy) môžu žiaci vyjadriť svoj názor a oceniť i názor ostatných.

 V aktivitách som si zámerne vyberala také témy, aby v nich bolo možné prepojiť tému rodiny s iným negatívne vnímaným spoločenským javom. Pri aktivitách som používala metódy brainstormingu, brainwritingu, sokratovský dialóg, didaktickú hru, škálovanie a rôzne formy skupinovej práce.

 Záverečné  zisťovanie

Na záverečné zisťovanie som použila identickú aktivitu ako pri úvodnom zisťovaní. Zúčastnil sa jej odlišný počet žiakov – z pôvodných 21 bolo v triede prítomných 19. Za dôležité pre posudzovanie výsledkov považujem aj to, že nie všetci žiaci boli prítomní na všetkých aktivitách.

Je to rodina?

Áno

Možno

Nie

Komentáre

1. lesbický alebo gejský pár bez detí

26 %

26 %

48 %

Je to zvrátené celé. Nevidím emóciu.

Žijú spolu.

Nemohli by sa v SR zosobášiť. Partnerstvo bez detí nie je rodina. Vyzerajú ako kamaráti.

2. lesbický alebo gejský pár s deťmi

58 %

21 %

21 %

Žijú spolu a majú sa radi, v rodine sú deti aj dvaja „rodičia“. Stále vo mne prevláda konzervatívny názor.

Sú rodina, lebo majú tie deti radi, adoptované dieťa. Musia tvoriť rodinu pre deti, lebo dieťa musí vyrastať v rodine.

3. osamelý rodič s deťmi

95 %

5 %

0 %

Je, ale neúplná. Nemá na výber.

4. veľká, rozší- rená rodina

100 %

0 %

0 %

Je to normálne, prototyp, je to pekné. Sú spojení pokrvným zväzkom.

5. rodina, v ktorej partneri/

rodičia majú rozličný pôvod

79 %

11 %

10 %

Zvrátené.

Je to rodina, ale príde mi to divné, keď sú spolu dvaja ľudia rôzneho pôvodu, bez problémov by to mohlo fungovať v EÚ len v Anglicku a Francúzsku.

Úplná rodina.

Nejde o vzhľad, pôvod, kultúru, náboženstvo, ide o to, čo majú v srdiečkach.

6. rodina

s niekým so zdravotným postihnutím

95 %

5 %

0 %

Nemôže za to nikto.

Stoja pri sebe v najhoršom. Vzájomná pomoc.

7. hetero- sexuálny pár s deťmi

100 %

0 %

0 %

Normálna rodina, klasická rodina, najnormálnejšia. Otec + mama + deti = rodina.

Úplná rodina, všetko v poriadku. Všetko, ako má byť.

8. hetero- sexuálny pár bez detí

68 %

11 %

21 %

Partnerstvo bez detí nie je rodina. Sú divní.

Je to také o ničom.

Keď sú manželia, tak možno áno.

 Pri homosexuálnom páre bez detí môžeme sledovať zníženú mieru posudzovania takéhoto partnerstva ako rodiny – z pôvodne súhlasných 52 % na 26 % a z nerozhodnutých z 26 % na 19 %. Vyhodnocujem to ako znak toho, že niektorí žiaci pod vplyvom aktivít začali kriticky premýšľať a nemajú rovnako vyhranený názor ako predtým.

 Pri posudzovaní homosexuálneho páru s deťmi ako rodiny môžeme naopak sledovať mierne zvýšenie podielu súhlasných odpovedí (z 52 % na 58 %) a o čosi výraznejší nárast aj pri nerozhodnutých (z 10 % na 21 %). Zároveň môžeme pozorovať zníženie podielu nesúhlasných odpovedí (z 38 % na 21 %). Cieľ, ktorý som si stanovila po vstupnom meraní, bol teda aj za krátke časové obdobie dosiahnutý. Za najdôležitejšiu zmenu však považujem to, že žiaci sa vďaka aktivitám dostali do fázy prehodnocovania svojich názorov, ktoré sú zároveň ochotní vyjadriť.