Lepšie miesto pre život

Prípadová štúdia

Slovenská mestská základná škola

Som učiteľkou prvého stupňa základnej školy, v ktorej pôsobím už siedmy rok. Zisťovanie postojov som sa rozhodla realizovať so svojou triedou štvrtákov.

Úvodné zisťovanie

Úvodné zisťovanie som realizovala na hodine slovenského jazyka – čítania. Aktivita žiakov od začiatku zaujala, pretože hodiny sme nezvykli začínať otázkou, nad ktorou majú premýšľať. Rozdelila som ich do menších skupín, v ktorých diskutovali o tom, ako môžu prispieť k tomu, aby bol svet lepším miestom pre život. Žiaci si odpovede zapisovali alebo zakreslili na veľký papier. Niektoré skupiny potrebovali pomôcť, tak som im navrhla, nech porozmýšľajú nad tým, čo by mohli urobiť v triede alebo na ihrisku, aby sa im žilo lepšie. Následne každá skupina prezentovala a zdôvodnila svoje návrhy. Žiaci a žiačky väčšinou písali, čo by sa nemalo robiť so životným prostredím. Sociálnej oblasti či oblasti medziľudských vzťahov sa skôr vyhýbali.

Viaceré odpovede bolo náročné jednoznačne zaradiť do jednej z vytvorených kategórií. Niektoré výroky deti mienili lokálne, no uvedomovali si aj globálny dosah svojho konania. Výsledky sa mi napokon podarilo zhrnúť do tabuľky, v ktorej bolo zaznamenané aj to, koľkokrát sa určitá odpoveď opakovala. Zistila som, že deti majú veľa poznatkov o tom, ako sa môžu starať o životné prostredie, najmä čo sa nesmie robiť, aby sme si ho neničili. Výsledky však ukázali, že príliš nemysleli na ľudí okolo seba či inde vo svete.

Aktivity medzi zisťovaniami

Na základe výsledkov som sa rozhodla zamerať pozornosť na ľudí, na vciťovanie a zamýšľanie sa žiakov nad rôznymi sociálnymi problémami spoločnosti. Chcela som v nich podporovať solidaritu a empatiu a dosiahnuť, aby začali myslieť na iných. Dôležité však pre mňa bolo aj uchovať predstavy detí, ako môžu ochraňovať životné prostredie. Na dosiahnutie týchto cieľov som si pripravila 6 aktivít zameraných na rôzne sociálne problémy. Ich realizácia sa mi nehodila do učebných osnov jediného predmetu, a preto som ich využila vo viacerých – vlastivede, slovenskom jazyku a hudobnej výchove. Jednotlivé hodiny boli štruktúrované podľa stratégie EUR (evokácia – uvedomenie – reflexia).

  • Život na dedine a v meste

Cieľ: Vcítiť sa do rôznych sociálnych problémov.

  • Mestá na mape Slovenska

Cieľ: Robiť dobro iným, vnímať a prežívať prosociálne správanie.

  • Cestujeme po Slovensku

Cieľ: Opísať a zhodnotiť správanie sa ľudí, rešpektovať názory iných, participovať na riešení problémov.

  • Vianočné zvyky vo svete a u nás

Cieľ: Vcítiť sa do prežívania iných a akceptovať mnohorakosť v kultúrnych prejavoch. Naučiť sa zámerne a úprimne priať.

  • Kamarátka z Ekvádoru

Cieľ: Vcítiť sa do rôznych sociálnych problémov spoločnosti. Nájsť odlišnosti medzi ľuďmi.

  • Hudobné cítenie

Cieľ: Porovnať rozdielne podmienky života detí v rôznych krajinách. Asertívne vyjadrovať vlastné názory a postoje.

Záverečné  zisťovanie

Na záverečné zisťovanie som si pripravila tú istú aktivitu, pretože sa mi s ňou dobre pracovalo a výsledky sa mohli ľahko porovnať. Žiakov som opäť rozdelila do 7 skupín, ktoré však neboli v rovnakom zložení ako pri prvej realizácii. Položila som im tú istú otázku: Ako môžem prispieť k tomu, aby bol svet lepším miestom pre život?

Keď som výsledky porovnala s predchádzajúcimi, zmeny boli očividné. Žiaci si udržali a rozšírili predstavy o tom, ako môžu chrániť životné prostredie a zároveň som zaznamenala výrazný nárast vyjadrení k rôznym aspektom sociálnej spravodlivosti. Žiaci začali myslieť aj na iných, na ľudí, ktorí potrebujú pomoc, ale aj na dobré zaobchádzanie a slušné správanie voči sebe navzájom. Dosiahnutú zmenu som zaznamenala do tabuľky. V nej môžeme vidieť odpovede žiakov z úvodného zisťovania doplnené o odpovede zo záverečného merania (zvýrazneným  písmom).

Lokálna udržateľnosť

Globálna udržateľnosť

Používať menej elektriny – 2x. Nemíňať vodu.

Neodhadzovať odpadky do prírody – 4x. Zrekonštruovať staré budovy.

Postavím viac vyšších budov. Zbúrať nečinné fabriky.

Nevypúšťať chemikálie. Recyklovať odpad – 2x. Vyrábať autá na elektrinu.

Menej vyrábať autá a podobné vozidlá. Chodiť po chodníkoch nie po tráve – 2x. Prestať kupovať zbytočné veci.

Nesprejovať budovy.

Zbierať odpadky – 3x. Začať chodiť pešo – 2x. Menej jazdiť autami.

Viac používať bicykle.

Nemíňať papiere, aby sa nerúbali stromy. Nesprejovať domy, lebo len v peknom čistom prostredí sa dá žiť.

Používať menej elektriny – 3x. Nemíňať vodu – 2x.

Neodhadzovať odpadky do prírody – 4x. Recyklovať odpad – 4x.

Vyrábať autá na elektrinu.

Chodiť po chodníkoch, nie po tráve. Zlacniť autá na elektrický pohon, aby sa neznečisťovalo ovzdušie.

Neznečisťovať prostredie. Prestať vyrábať zbrane. Prestať vyrábať „atómky“ – 2x. Šetriť ropou – 2x.

Nerúbať stromy – 2x. Sadiť nové stromy – 3x. Menej zabíjať zvieratá. Vyčistenie prírody – 2x.

Postaviť menej ropných plošín. Neplašiť, neloviť zver – 2x.

Neničiť prírodu – 2x.

Filtračné zábrany na výfuky áut.

Na upravenie sveta potrebujeme 200 rokov ničnerobenia v prírode.

Menej používať jadrovú energiu. Viac využívať slnečné panely.

Chrániť chránené zvieratá. Nerúbať stromy – 3x.

Sadiť nové stromy – 3x. Menej zabíjať zvieratá.

Postavím na komíny a autá filtre. Neznečisťovať ovzdušie – 3x.

Neubližovať zvieratám.

Lokálna sociálna spravodlivosť

Globálna sociálna spravodlivosť

Nebudeme kradnúť. Nefajčiť – 2x.

Dáme bezdomovcom byt, jesť. Nekričať v lese.

Zákaz fajčiť – 3x.

Zákaz predávať cigarety. Byť dobrý k ostatným.

Ľudí bez strechy nad hlavou ubytovať. Aby každý bezdomovec mal kde bývať.

Obchody strážené policajtmi, aby neboli lúpeže. Slušnejšie sa správať – 2x.

Budem viac za veci ďakovať. Správať sa k ostatným lepšie – 2x.

Zorganizovať súťaž a peniaze poslať, kde ich potrebujú.

Pomáhať druhým, starým ľuďom – 3x. Zdraviť sa.

Poviem deťom, aby si vážili, čo majú. Stanem sa policajtom a budem chytať drogových dílerov.

Zastaviť vojnu.

Viacerým deťom vzdelávanie – 2x.

Posielať peniaze ľuďom, ktorí to potrebujú. Prispejem do charity – 3x.

Pomôžem chudobným s jedlom. Prispievať jedlom a peniazmi chudobným krajinám – 2x.

Ľudia by sa mali viacej učiť, aby neboli hlúpi.