Empowering communities in Europe

Nadácia Milana Šimečku sa zapojila do medzinárodného projektu Empowering communities  in Europe(Posilňovanie komunít v Európe) v rámci  programu Európskej komisie Europe for Citizens. Projekt reagoval na priepasť medzi  hodnotovými princípmi, na ktorých bola EÚ založená, a stigmatizáciou, ktorej čelia utečenci a migranti špecificky v strednej Európe.  Konkrétne komunitné aktivity projektu smerovali k prekonávaniu negatívnych a zovšeobecňujúcich stereotypov, mapovali a zlepšovali vnímanie cudzincov v lokálnych podmienkach a pomáhajú predchádzať radikalizácii vzájomných vzťahov. 

Cieľom medzinárodného projektu Empowering Communities in Europe, ktorého súčasťou bola aj Nadácia Milana Šimečku, bolo dekonštruovať proces stigmatizácie migrantov, posilniť interkultúrny dialóg a vzájomné porozumenie najmä prostredníctvom lokálnych workshopov a konkrétnych komunitných aktivít. V projekte pod vedením British Council v Poľsku okrem Nadácie Milana Šimečku spolupracovali partnerské organizácie z Poľska, Rumunska, Maďarska, Chorvátska, Bulharska a Česka.

Jedenapolročný projekt obsahoval niekoľko na seba nadväzujúcich častí:

Vo výskumnej fáze Give Me Voice Research sme sledovali škálu postojov voči migrantom a utečenom, často radikalizovaných pod vplyvom mediálnych správ.

Materiál získaný v priebehu fokusových skupín, ktoré v jednotlivých krajinách zastrešili partnerské organizácie, sumarizuje výskumná správa (slovenskú časť v anglickom jazyku nájdete tu). Mapuje, ako sa kríza v roku 2015 odrazila v postojoch voči prijímaniu migrantov a utečencov. Neprekvapuje, že to, čo spája všetky krajiny, je nedôvera, strach a polarizácia postojov (sekuritizáciu témy vyvažuje volanie po solidarite). Odmietanie skupiny prevláda v zapojených krajinách nad individuálnou pozitívnou skúsenosťou a akceptácia migrácie v stredoeurópskom priestore sa riadi čitateľnou selektívnosťou, podľa ktorej sme otvorení migrácii len v rámci európskych krajín, ochotní prijímať ľudí “rovnakej kultúry“ a predpokladáme, že „my“ v pozícii migrantov sme tí, čo sa bez problémov prispôsobujú. Zjednocuje nás politizácia témy, posun postojov smerom k neprijímaniu migrantov a utečencov a rezistencia voči výzvam k otvorenosti.

V ďalšej fáze absolvovali zástupcovia a zástupkyne zapojených krajín sériu Be the Change workshopov v Chorvátsku, ktoré im umožnili následne viesť  lokálne tréningy Buď zmenou! s cieľom pripraviť lokálnych lídrov a líderky na realizáciu konkrétnych komunitných aktivít (social actions). Práve tie podľa metodológie Active Citizens, ktorá tvorila základ worhshopov, smerujú k posilňovaniu zodpovednosti jednotlivcov za stav svojich komunít, a tak aj celej spoločnosti. Lektorky a lektor Nadácie Milana Šimečku viedli dva lokálne worshopy pre 27 účastníkov a účastníčok, ktorí v nasledujúcich týždňoch zrealizovali komunitné aktivity v rámci projektovej fázy Me - You – We. Z komunintých aktivít a tréningov partneri zostavili správu obsahujúcu príklady dobrej praxe. Na Slovensku prebehlo celkovo 10 komunitných aktivít v rôznych mestách.