Okresný úrad Bratislava, ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povolilo neziskovej organizácii Nadácia Milana Šimečku konať verejnú zbierku rozhodnutím č. OU-BA-OVVS1-2019/073353 zo dňa 11.6.2019. Registrové číslo zbierky je 101-2019-073353.

Zbierka je určená na všeobecne prospešný účel ochrany ľudských práv, rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy a obhajoby práv znevýhodnených skupín fyzických osôb.

Zbierka sa koná dňa 16. júna počas podujatia Nedeľná paráda v Starej tržnici od 12:00 do 17:00 a to formou:

1. Dobrovoľným finančným príspevkom do prenosných pokladničiek dňa 16.júna od 12:00 do 17:00 v priestoroch Starej tržnice na námestí SNP v Bratislave.  

Veríme, že Slovensko raz môže byť krajinou, v ktorej sa dokážeme poučiť z vlastnej minulosti, budeme ochotní rešpektovať jedinečnosť každého jej obyvateľa a obyvateľky a schopní napĺňať ideál otvorenej a demokratickej spoločnosti.

Ďakujeme za Vašu pomoc!