Na konci minulého roka sme v programe Inklúzia ukončili projekt Prístup mladých ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením ku kultúre.  Prostredníctvom  prieskumu sme sondovali, aký obraz o kultúre mladí ľudia zo zraniteľných skupín majú, aké majú predstavy o svojom kultúrnom vyžití, aký  je ich kontakt so štandardnou kultúrnou ponukou, ako pomenúvajú bariéry, ktoré im znemožňujú prístup ku kultúre a aké nástroje na ich prekonávanie existujú. Nahliadli sme tak do témy participácie mládeže bez príležitostí na kultúrnom živote a dúfame, že aj naďalej budeme mať možnosť hľadať odpovede na mnohé otázky, ktoré projekt priniesol.  

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.