Empowering communities in Europe

Nadácia Milana Šimečku sa zapojila do medzinárodného projektu Empowering communities  in Europe (Posilňovanie komunít v Európe) v rámci  programu Európskej komisie Europe for Citizens. Projekt reaguje na priepasť medzi  hodnotovými princípmi, na ktorých bola EÚ založená, a stigmatizáciou, ktorej čelia utečenci a migranti špecificky v strednej Európe.  Konkrétne komunitné aktivity projektu smerujú k prekonávaniu negatívnych a zovšeobecňujúcich stereotypov, mapujú a zlepšujú vnímanie cudzincov v lokálnych podmienkach a pomáhajú predchádzať radikalizácii vzájomných vzťahov.  Výskumná časť projektu prinesie dáta ilustrujúce vzťah lokálnych komunít v jednotlivých krajinách k migrantom a utečencom a pokúsi sa identifikovať hlavné bariéry integrácie cudzincov.

Na začiatku marca  prebehlo vo Varšave prvé stretnutie partnerských organizácií z Poľska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Chorvátska, Česka a Slovenska. Okrem metodologického seminára sme sa spolu s partnermi zapojili do verejnej diskusie na tému „Cudzinci medzi nami – ako reagovať na nevraživosť voči migrantom“  v inšpiratívnom „Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych“ , ktorý  v priestoroch zrekonštruovaného obchodného domu z medzivojnového obdobia  funguje ako co-workingové  centrum.