Výzva na predloženie cenovej ponuky - strih a postprodukcia televíznej relácie Medzi nami 

 

Vážený pán, vážená pani,

Nadácia Milana Šimečku realizuje projekt Nové menšiny v obrazoch, tónoch a naživo, ktorého jednou aktivitou je aj príprava tematickej televíznej relácie o migrácii a migrantoch pod názvom Medzi nami. Touto cestou Vás chceme požiadať o predloženie cenovej ponuky na túto zákazku:

stručný opis: strihačské a postprodukčné práce na televíznej relácii Medzi nami

trvanie zákazky: 19. január 2015 - 31. máj 2015

rozsah zákazky: maximálne 161 hodín

kritéria na vyhodnotenie ponúk: cena a splnenie kvalifikačných predpokladov (životopis alebo referencie)

termín na zaslanie ponúk: do 16.1.2015
adresa na zasielanie ponúk: e-mailom na nms@nadaciams.sk alebo poštou (osobne) na Nadácia

Milana Šimečku, Panenská 4, 811 03 Bratisslava

Prosíme, Vašu ponuku nám zašlite prostredníctvom formulára, ktorý posielame v prílohe, najlepšie na Vašom hlavičkovom papieri. Formulár nám zašlite spolu so životopisom alebo zoznamom referencií.

V Bratislave, 7. januára 2015

 

Ďakujeme. S pozdravom,

Laco Oravec

osoba poverená na prieskum trhu