Nadácia Milana Šimečku

V duchu myšlienky Milana Šimečku „Nie som schopný zatvárať oči, keď už som bol obdarený zrakom“ sa v rámci programov Pamäť, Rozmanitosť a Inklúzia usilujeme rozvíjať otvorenú občiansku spoločnosť, obhajovať ľudské a menšinové práva, zlepšovať postavenie znevýhodnených skupín, vzdelávať o rozmanitosti a vychovávať k vzájomnému rešpektu.

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Nadácia, za týmto účelom, realizovala v priebehu svojej existencie množstvo projektov. Jedným z prvých a najdôležitejších bol projekt Ľudské práva v škole, ktorého hlavnou aktivitou bola príprava interaktívnych tréningov pre učiteľov, po ňom nasledoval projekt zameraný na podporu a vznik nezávislých regionálnych periodík. Ďalším veľkým projektom bol projekt Orálnej histórie, v rámci ktorého sme spracúvali tému československých vzťahov, perzekúcií totalitného režimu, židovský a rómsky holokaust, obdobie „nežnej revolúcie". Niekoľko rokov pri nadácii fungovalo Dokumentačné stredisko Dominika Tatarku, takisto sa spolupracovalo so Židovskou náboženskou obcou v Bratislave na projekte Dokumentačného strediska holokaustu.

Projekt S Rómami žiť budeme. Ide o to ako... bol jedným z kľúčových. Od židovského holokaustu viedla cesta Nadácie Milana Šimečku k zabudnutému rómskemu porraimosu. Rozhovory s prenasledovanými Rómami nás priviedli do rómskych komunít, rodín po celom Slovensku. Ľudský záujem o ich súčasné problémy prerástol do záujmu profesionálneho. Začali naše cesty do osád, spolupráca so školami v komplikovaných lokalitách, pomoc deťom študujúcim na učňovských a stredných školách, komunitná práca, príprava odborných seminárov, publikácií, výskumné projekty.

Medzi ďalšie aktivity patrili projekty ako Občan, ktorý deti vychovával k aktívnemu občianstvu, vydavateľský projekt INDEX, určený na podporu malých vydavateľstiev, či transatlantický projekt kultúrnej výmeny Slovakia Opens Up. Nezanedbateľná je vydavateľská, konzultačná a lektorská činnosť nadácie, ktorá bola dlhé roky materskou loďou, z ktorej odštartovali mnohé ďalšie nezávislé inštitúcie a mimovládne organizácie.

V súčasnosti nastala v organizácií potreba reflektovať doterajšiu históriu organizácie, zhodnotiť jej úspešnosť a prínos, prepotvrdiť základné hodnoty a východiská nadácie a zadefinovať celkovú víziu a jednotlivé ciele na ďalšie obdobie. Na základe týchto diskusií o ďalšom smerovaní nadácie vznikol strategický plán, ktorý okrem iného obsahuje tri nosné programové piliere celkovej aktivity nadácie. Programy Rozmanitosť, Inklúzia, Pamäť momentálne stelesňujú priesečník medzi históriou nadácie, jej doterajšími aktivitami, súčasnosťou a v neposlednom rade aj našimi víziami do budúcnosti, a to nielen profesionálnymi, ale aj tými ľudskými.