Prostredníctvom zlepšovania postavenia sociálne vylúčených skupín, osobitne Rómov a Rómok, chceme prispieť k vytváraniu inkluzívnej
a súdržnej spoločnosti. Chceme napĺňať víziu spoločnosti, ktorá všetkým svojím členom a členkám zaručuje skutočnú rovnosť zohľadňujúcu ich rôzne východiskové situácie.