Školy pre všetkých

V projekte Školy pre všetkých hľadáme školy, ktoré potrebujú podporu, aby sa mohli zlepšovať. Ponúkame trom základným školám bezplatné podporné služby, ktoré im pomôžu napredovať v oblastiach podľa vlastného výberu. Podporné služby zahŕňajú konzultácie, mentorstvo, praktické workshopy a tréningy, metodickú pomoc, platformy na výmenu skúseností aj podporu procesov riadenia. 

Projekt vychádza z presvedčenia, že neuspokojivá situácia v slovenskom školstve je, okrem ďalších faktorov, spôsobená aj nedostatočne rozvinutým, zastaraným a nepružným systémom podporného servisu pre školy. Sme presvedčení, že slovenský vzdelávací systém sa kvalitatívne zlepší, len ak bude popri zveľaďovaní infraštruktúry a vybavenia škôl investovať aj do ľudských zdrojov; ak sa skvalitní poskytovanie podporných služieb učiacim aj učiacim sa a ak sa popri vyhodnocovaní výsledkov zameria aj na kultivovanie vzťahov a skvalitňovanie vnútorných procesov a atmosféry v školách. Zmena tohto stavu nenastane legislatívnym či administratívnym nariadením „zhora“, ani samovoľným vývojom „zdola“. Školy dnes potrebujú ponuku komplexných služieb, ktoré budú reagovať na potreby detí a priority identifikované celou školskou komunitou. Takýto systém je potrebné nanovo vybudovať a tento pilotný projekt môže ukázať, aké služby sú najviac potrebné, aj kto a za akých podmienok ich môže poskytovať.

Realizácia projektu nie je zameraná iba na podporu troch „bežných“ základných škôl, ale má ambíciu zužitkovať poznatky a skúsenosti z pilotnej fázy na systémové nastavenie podporného servisu pre všetky školy v slovenskom
vzdelávacom systéme, vrátane špecifikovania potrebných výkonov a vyčíslenia ich celkových nákladov.

Projekt bude prebiehať v štyroch fázach:

  1. prípravná fáza: výber troch základných škôl z rôznych častí Slovenska;
  2. výskumná fáza: detailné zmapovanie prostredia  v zapojených školách a miestnych komunitách;
  3. servisná fáza: návrh a realizácia podporných služieb pre všetkých členov školskej komunity podľa akčných plánov;
  4. hodnotiaca fáza: analýza skúseností, výseldkov a dopadov aktivít a podporných služieb, príprava uceleného návrhu systémovej podpory škôl.

Projekt vyvinuli a realizujú Nové školstvo, Nadácia Milana Šimečku a Centrum pre výskum etnicity a kultúry.