Analýza lokálnych politík bývania v kontexte riešenia rómskej problematiky

Projekt Analýza lokálnych politík bývania v kontexte riešenia rómskej problematiky nadväzoval na projekty realizované v rámci podprogramu Obhajoba práv Rómov na Slovensku. Cieľmi projektu bolo zmapovať koncepčné materiály zamerané na riešenie problematiky bývania na lokálnej úrovni a pripraviť analýzu, ktorej obsahom mali byť odporúčania pre samosprávy. Analýza bola publikovaná a prezentovaná na odbornom seminári. Projekt prispel k vyvinutiu väčšieho tlaku na orgány verejnej správy, aby pristupovali k problematike bývania sociálne znevýhodnených obyvateľov koncepčnejšie, systematickejšie a s dlhodobou perspektívou.