Výskum stavu a potrieb rómskych komunít v meste Žilina

Náplňou projektu bola realizácia stacionárneho výskumu, ktorého hlavným cieľom bolo zmonitorovať situáciu v sociálnej oblasti so špecifickým zameraním na rómske komunity. Výskum bol zameraný primárne na oblasti: sociálne služby mesta, aktivity mesta v oblastiach plánovania a rozvoja, školy, mimovládne organizácie a občianske aktivity, stav a potreby rómskych lokalít, potenciálnych partnerov pre rozvojovú spoluprácu. Výstupom  výskumu bola záverečná správa zahŕňajúca nasledujúce oblasti ako demografická a sociálna situácia rómskych lokalít v meste, popis situácie v oblasti sociálnych a verejných služieb a politiky sociálnej inklúzie, identifikácia hlavných problémov vo vzťahu k rómskym komunitám. Správa tiež obsahovala rámcový návrh nástrojov na riešenie hlavných problémov s odkazmi na existujúcu dobrú prax.