Projekt KapaCITY -  podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni

Žiadateľ: Liga za ľudské práva, o.z.
Partneri: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Marginál, o.z., Nadácia Milan Šimečku
Podpora: Únia miest Slovenska, Košický samosprávny kraj, mesto Bratislava, mesto Banská Bystrica a mesto Trnava

Projekt spája 4 hlavné slovenské organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa venujú téme integrácie cudzincov v rôznych oblastiach, Úniu miest Slovenska a 4 zapojené samosprávy, ktoré chcú zintenzívniť svoju činnosť vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín žijúcich na ich území. Cieľom projektu je široký rozvoj odborných kapacít samospráv, prenos dobrej praxe na lokálnej, regionálnej ale aj na národnej úrovni a so zahraničím, rozvoj komunikačných zručností samospráv tak, aby sa na lokálnej úrovni podporilo začleňovanie cudzincov a podpora samospráv v tom, aby sa služby poskytované cudzincom stali stabilnou súčasťou ich aktivít. Zároveň chceme inšpirovať aj iné samosprávy k podobným aktivitám a činnostiam a väčšiemu zapojeniu do témy integrácie ŠPTK. V tom nám význame mentorsky a komunikačne pomôže Únia miest Slovenska, ktorá plní aj úlohu mosta smerom k ďalším samosprávam.

HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU: Rozvoj odborných, sieťovacích, koordinačných, advokačných a komunikačných kapacít lokálnych aktérov v oblasti integrácie štátnych

príslušníkov tretích krajín. Vytvorenie know-how a mechanizmov na lokálnej úrovni , ktoré zabezpečia implementáciu integračných opatrení aj po skončení projektu.

ČIASTKOVÉ CIELE:

1. Vypracovanie nových alebo revízia existujúcich integračných plánov pre štátnych príslušníkov tretích krajín na úrovni samospráv, miest a obcí.

2. Budovanie odborných znalostí, zručností a kapacít lokálnych aktérov v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom vzdelávacích, sieťovacích, advokačných a komunikačných aktivít.

3. Zdieľanie dobrej praxe, výmena skúseností a zvýšenie koordinácie a vzájomnej komunikácie relevantných aktérov na lokálnej úrovni.

4. Uľahčenie prístupu štátnych príslušníkov tretích krajín k integračným službám a zlepšenie orientácie na úrovni samospráv.

VÝSTUPY PROJEKTU:

1. Lepšia pripravenosť samosprávy a lokálnych aktérov na nárast počtu cudzincov bývajúcich na ich území;

2. Identifikácia problémov, bariér a príležitostí pre integráciu cudzincov ako podklady pre “evidence based” tvorbu politík;

3. Vytvorené know-how a mechanizmy pre systematickú a udržateľnú implementáciu integračných opatrení;

4. Zadefinované nástroje a opatrenia na podporu integrácie, ktoré samospráva bude mať vo svojom portfóliu;

5. Zabezpečená informovanosť v prostredí Únie miest Slovenska (zdieľanie a šírenie informácií) a jej členskej základne v zmysle koordinácie aktivít a vzájomnej komunikácie subjektov, ktoré majú o tému integrácie záujem);

6. Na národnej úrovni otvorená diskusia kompetenciách, ktoré by samospráva mohla/mala v oblasti integrácie cudzincov vykonávať, o modeloch integrácie na samosprávnej úrovni a o zdrojoch ich financovania;

7. Vytvorené know-how pre komunikáciu s verejnosťou zo strany samosprávy s cieľom predchádzať sociálnemu napätiu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.