Globálne rozvojové vzdelávanie

Projekt Globálne rozvojové vzdelávanie sa realizoval na pôde Katedry etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci projektu boli vytvorené a do príprav učiteľov zavedené dva nové predmety, a to Globálna dimenzia vo vzdelávaní na bakalárskom a Globálne problémy ľudstva na magisterskom stupni. Ťažisko bakalárskeho predmetu spočívalo v sprostredkovaní teoretických podkladov pre globálne rozvojové vzdelávanie na Slovensku. Dôraz sa kládol na teoretické aspekty rozvojového vzdelávania, dôsledky globálnych trendov na lokálny rozvoj ako aj problematiku rozvojovej pomoci. Magisterský predmet sa zameriaval na didaktické aplikácie poznatkov v rámci globálneho rozvojového vzdelávania.