Multi-kulti do školy – Vytváranie interkultúrneho vzdelávacieho prostredia v slovenskom školstve

V rámci projektu Multi-kulti do školy sme okrem iného pracovali na e-learningovom kurze Multikultúrna výchova. Kurz zahŕňal 10 lekcií, ktorých obsahom bola individuálna ako aj skupinová práca, počas ktorej účastníci využívali množstvo rôznych metód ako napríklad kritické myslenie, čítanie s porozumením, tvorivé písanie, pojmové mapovanie, plánovanie a projektovanie a iné. Účastníci mohli pri vypracovávaní úloh vzájomne komunikovať prostredníctvom aplikácie moodle, ktorú na účely kurzu poskytol a prevádzkoval Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI).