Podpora práv a záujmov menšín na Slovensku

Ciele tohto projektu boli sformulované nasledovne: prispieť inovatívnymi metódami k zlepšeniu postavenia menšín na Slovensku prostredníctvom vzdelávania, rozvoja zručností a zlepšovania vzájomnej informovanosti; rozvíjať diskurz o menšinách a multikulturalizme; skúmať a upozorňovať na problémy jednotlivých menšín; prehlbovať a skvalitňovať spoluprácu kľúčových aktérov v menšinovej problematike; rozvíjať interkultúrne zručnosti pedagógov a tiež prispieť k úspešnému začleneniu utečencov do spoločnosti.