Príklady dobrej praxe vo vzdelávaní detí cudzincov v zahraničí

Nadväzujúc na úspešnez realizovaný projekt Vzdelávanie detí cudzincov sme zorganizovali zahraničnú študijnú cestu pre 10 slovenských učiteľov a 5 expertov v oblasti vzdelávania do Spojeného kráľovstva.

Učitelia si počas nej obohatili nadobudnuté poznatky a skúsenosti, nabrali inšpirácie z krajiny s dlhšou históriou imigrácie a bohatšími skúsenosťami pri uplatňovaní inkluzívnych princípov vo vzdelávaní. Týždenný študijný pobyt pozostával zo série workshopov, prezentácií, diskusií a aktivít zameraných na výmenu skúseností medzi slovenskými a britskými učiteľmi a expertmi.

Výstupom projektu bola zbierka expertných a učiteľských reflexií, ukážky prenesených inšpirácií a príkladov dobrej praxe.