Vzdelávanie detí cudzincov 

V akreditovanom vzdelávacom programe sme pozornosť venovali  zvyšovaniu kompetencií učiteľov základných škôl pri práci so žiakmi, ktoré su deťmi cudzincov žijúcich na Slovensku. Cieľom bolo, aby si osvojili a počas vyučovania uplatňovali inkluzívne prístupy. Vzdelávací program sme realizovali  prostredníctvom cyklu troch tréningov, ktorý bol doplnený o dištančné vzdelávanie a výskumné aktivity.  Výstupy výskumných a vzdelávacích aktivít boli spracované do analýzy dopadov vzdelávacieho programu. Na realizácií vzdelávacieho programu spolupracovala nadácia s Centrom pre výskum etnicity a kultúry.