Zapájanie sociálne znevýhodnených do kultúrneho života na

Slovensku

Projekt sa upriamuje na problém neviditeľnosti znevýhodnených a málo zastúpených skupín a chýbajúcemu miestu na prezentáciu a integráciu ich kultúry v rámci majoritnej spoločnosti. Projekt kombinuje viaceré aktivity, ktoré priamo zapájajú menšiny a ostatné znevýhodnené skupiny ako migrantov a cudzincov, žiadateľov o azyl, ľudí bez domova, starších ľudí a ďalších. 

Projekt sa uskutočňuje v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pod číslom „CLT03003“ (projektová zmluva je zverejnená tu). 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 149 974 EUR.
Výška projektového grantu: 134 977 EUR.
Výška projektového grantu NMŠ: 72 360 EUR.

Projektovými partnermi sú:

1. Aliancia Stará tržnica: Mestské centrum Stará tržnica je prevádzkované občianskym združením Aliancia Stará Tržnica, ktorého jediným účelom a činnosťou je správa, vytváranie programu a rekonštrukcia Starej tržnice v Bratislave. Občianske združenie Aliancia Stará Tržnica revitalizuje budovu Starej tržnice v Bratislave na základe projektu Mestské centrum Stará tržnica od septembra 2013. Sobotný TRH-PIAC-MARKT v Starej tržnici prinesie okrem potravín aj priestor Paráda na hornom poschodí. Paráda bude slúžiť pre medzigeneračné, medzi-kultúrne a gastronomické stretnutia. 

Paráda v Starej tržnici je jednou z častí projektu “Zapojenie sociálne znevýhodnených skupín do kultúrneho života na Slovensku (CLT03003)”, ktorý prebieha od 1. mája 2016 do 31. marca 2017.

Výška projektového grantu AST: 53 977 EUR.
Cieľ projektu: Zvýšenie povedomia o kultúrnej rozmanitosti a posilnený interkultúrny dialóg

2. Nordic Black Theatre: NBT má viac ako 20 rokov skúseností v profesionálnej integrácii migrantov a neetnických Nórov do nórskej spoločnosti prostredníctvom kultúrnych, divadelných a kultúrnych vystúpení. NBT bude poskytovať špecifické úlohy týkajúce sa ich know-how v kultúrnej integrácii a znalosti nórskej kultúrnej oblasti. Prítomnosť NBT v projekte prináša silnú pridanú hodnotu pre realizáciu projektu vďaka kombinácii odborných znalostí a skúseností orientovanej na predstavenia ako aj prevádzkovanie fyzického priestoru divadla a kaviarne, ktorá je veľmi dôležitá pre výmenu know-how.

Výška projektového grantu NBT: 4 320 EUR.

3. Reykjavík Academy: RA je súkromná nezisková nadácia združujúca nezávislých odborníkov (založená v roku 1997), ktorá vytvorila jedinečné prostredie na uskutočňovanie rôznych výskumov v rámci liberálneho umenia, humanitných vied a spoločenských vied. Počas uplynulých 15 rokov podporovala početné aktivity, ako napríklad vedecké spisy pre širokú verejnosť, spisy z oblasti vzdelávania a beletrie, preklady, dokumentárne filmy. Úlohou RA v projekte je pripraviť študijný pobyt na Islande pre slovenských projektových partnerov, ako aj navštíviť na Slovensku festival [fjúžn].

Výška projektového grantu RA: 4 320 EUR.

Prehľad aktivít:

1. Študijná cesta do Nórska a na Island

Dve skupiny navštívia počas priebehu projektu zo Slovenska Oslo a Reykjavík a stretnú sa s rôznymi predstaviteľmi z kultúrnych nštitúcií, menšinových komunít, mimovládnych organizácií a ministerstiev.

2. Paráda v Starej tržnici

Počas sobotných trhov nazvaných Trh-Piac-Markt v Starej tržnici v centre Bratislavy otvoríme druhé poschodie haly Starej tržnice pre pop-up komunitné centrum Paráda (reflektujúce komunitné podujatia Nedeľnej Parády, ktoré sa v Tržnici konajú od roku 2014). Počas Parády zorganizujeme 24 komunitných podujatí, na ktoré bude vstup voľný. Zamerané budú na deti, seniorov, ľudí s postihnutím, ľudí bez domova, migrantov a expatov žijúcich na Slovensku. Prebiehať budú rôzne umelecké vystúpenia (divadlo, workshopy, music sessions, a pod.) kombinujúc aktívne a pasívne kultúrne potešenie.

3. Festival Error

Na základe predošlej spolupráce s Divadlom bez domova podporíme jedinečný festival bezdomoveckých divadiel Error. Desiaty ročník sa uskutoční v Bratislave koncom novembra 2016.

4. [fjúžn] turné kapely

Zorganizujeme turné multikultúrnej umeleckej kapely z Islandu Retro Stefson v piatich slovenských mestách. Turné bude spoluorganizované s lokálnymi kultúrnymi združeniami a navštívime tieto mestá: Humenné (nachádza sa tu najväčší utečenecký tábor na Slovensku), Košice, Banská Bystrica, Žilina a Bratislava. Miestni partneri budú zodpovední za prípravu spievodného programu vo svojich priestoroch a zabezpečia tejto akcii propagáciu.

5. Festival [fjúžn]

Festival [fjúžn] je najväčšie kultúrne podujatie na Slovensku, ktoré sa zamerieva na cudzincov a migráciu. Organizuje ho žiadateľ - Nadácia Milana Šimečku a jeho 11. ročník sa bude konať v apríli 2016. Témou 11. ročníka bude “Pohyb” a špeciálne sa bude venovať téme utečencov a ich aktuálnej situácii v Európe.