Integrácia ľudí z Ukrajiny – návrhy riešení

V máji 2022 sme spoločne s CVEKom (Centrom pre výskum etnicity a kultúry) a v spolupráci s Ligou za ľudské práva a organizáciami Človek v ohrození a Mareena pripravili dokument s názvom Integrácia ľudí z Ukrajiny – návrhy riešení.

Upozorňujeme v ňom na to, že okrem poskytovania humanitárnej pomoci je kľúčové zameriavať sa aj na vytváranie možností integrácie. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť základný rámec, ktorý identifikuje hlavné úskalia a navrhuje základné opatrenia. Súčasná situácia poskytuje unikátnu šancu nastaviť funkčný systém integrácie aj pre širšie skupiny cudzincov a zlepšovať služby pre všetkých obyvateľov.

Informácie pre ľudí poskytujúcich pomoc ľuďom z Ukrajiny

V spolupráci s CVEKom sme pripravili základný balík informácií pre ľudí, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú ľuďom utekajúcim z Ukrajiny, aby jednak vedeli, čo môžu od situácie očakávať a aby ju dokázali spolu s utečencami zvládnuť, a aby ich tiež vedeli nasmerovať, keď budú potrebovať praktické informácie.

V tomto bulletine preto nájdete informácie o tom, čo prežívajú utečenci, ako sa to prejavuje a ako to zvládať. Nájdete však aj praktické informácie o tom, ako im pomôcť napríklad s výberom hotovosti, vybavením sim karty či s dočasným online vzdelávaním detí.

Migrácia ako emócia

Multikultúrna zbierka esejí, aj o „nás“ Monografia Migrácia ako emócia s podtitulom Multikultúrna zbierka esejí, aj o „nás“ prináša eseje ponímajúce život migrantov na Slovensku.

Editor: Peter Dráľ
Autor: Kolektív autorov
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2009
Jazyk: slovenčina

Kultúra ako emócia

Kultúra ako emócia

Multikultúrna zbierka esejí nielen o "nás"

Editor: Katarína Šoltésová
Autor: Kolektív autorov
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2009
Jazyk: slovenčina

Eseje v tejto zbierke ponúkajú jednu z množstva mozaík našej spoločnosti, vystavanú z osobných skúseností a reflexií každodenného života, z nespočetných stretnutí i konfrontácií s rovnakosťou, podobnosťou aj radikálnou odlišnosťou.

Videli sme holokaust

Kniha Videli sme holokaust je dokladom o tom, ako sa prenáša kultúrna pamäť medzi generáciami.

Autor: I. Antalová, I. Kamenec, P. Kozmon, P. Salner, E. Salnerová, M. Vrzgulová
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2002
Jazyk: slovenčina

Zachytáva úryvky rozhovorov s ľuďmi, ktorí prežili holokaust. Zo stopäťdesiatich takýchto rozhovorov vybrali autori tie časti, ktoré na nich najsilnejšie zapôsobili. Výber doplnili vlastnými spomienkami na to, ako túto prácu vnímali a ako sa pri nej sami menili. Práve vďaka prelínaniu priamych a sprostredkovaných zážitkov je kniha Videli sme holokaust vynikajúcim dokumentom žitej histórie.

Susedia: zvnútra zvonka

Brožúra Susedia: zvnútra zvonka je medailónikom rôznych príbehov migrantov- našich nových fsusedov, ktorí prišli žiť na Slovensko.

Editor: Helena Tužinská
Autor: Kolektív autorov
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2011
Jazyk: slovenčina

KAJ DŽAS KOMUNITNÁ PRÁCA?

Správa z projektu Evaluácia stavu a možností rozvoja komunitnej práce v rómskych osadách.

Editor: Eva Riečanská
Autor: Kolektív autorov
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2012
Jazyk: slovenčina

Publikácia predstavuje správu z projektu Evaluácia stavu a možností rozvoja komunitnej práce v rómskych osadách, ktorého cieľom bolo realizovať a tak získať obraz o stave a rozsahu práce rómskych komunitných centier v súčasnosti a zmapovať predstavy o možnostiach ich ďalšieho rozvoja v tejto oblasti.

Obhajoba práv Rómov na bývanie

Tréningový manuál o vzťahu medzinárodného práva a práva na adekvátne bývanie

Autor: kolektív autorov
Vydavateľstvo: Centre on Housing Rights and Eviction (COHRE), European Roma Rights Center (ERRC) a Nadácia Milana Šimečku (NMŠ)
Rok vydania: 2004
Jazyk: slovenčina/ angličtina

Tento manuál má slúžiť na vzdelávanie v oblasti ľudsko-právneho povedomia, vďaka ktorému by mali povzbudenie a schopnosť uskutočniť spoločenskú zmenu. Tento manuál vyšiel ja v anglickej verzii.

Forced Evictions in Slovakia – 2006

Kniha sa snaží priniesť návrhy ako situáciu s narastajúcou vlnou nútených vysťahovaní Rómov na Slovensku zlepšiť. Správa rovnako obsahuje prípadové štúdie nútených vysťahovaní počas roka 2006 na Slovensku, ktoré boli vykonávané aj na legálne usídlených občanoch.

Autor: kolektív autorov
Vydavateľstvo: Centre on Housing Rights and Eviction (COHRE), European Roma Rights Center (ERRC) a Nadácia Milana Šimečku (NMŠ)
Rok vydania: 2006
Jazyk: angličtina

Evaluácia programu obecných nájomných bytov v rómskych osídleniach

Správa z výskumného projektu Evaluácia programu obecných nájomných bytov v rómskych osídleniach, ktorého cieľom bolo na jednej strane získať bližšie a bezprostredné informácie o bývaní Rómov v novopostavených bytoch financovaných z prostriedkov štátu a na druhej strane zámerom konfrontovať zistenia z terénu s teoretickým nastavením systému štátnej podpory.

Autor: Marek F. Hojsík
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2008
Jazyk: slovenčina

in – Almanach o chudobe

Nadácia Milana Šimečku vydala Almanach o chudobe 2015. Nájdete v ňom sériu prevzatých či autorských článkov, rozhovorov, analýz, reflexií, názorových článkov a mnoho iných. Táto multižánrová publikácia je doplnená zaujímavými odkazmi či fotografiami. Informuje, dáva otázky, ale aj nabáda k reflexii.

Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2015
Jazyk: slovenčina

Rómovia vo verejných politikách 2015

Odpočet tretieho roku vlády

Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2015
Jazyk: slovenčina

Od roku 1992 si svet pripomína 17. október ako Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. Na Slovensku, zdá sa, nevenujeme tejto naliehavej téme náležitú pozornosť – či už vo verejných diskusiách, médiách alebo sociálnych politikách. Preto sme sa práve pri tejto príležitosti rozhodli publikovať viacero výstupov nášho projektu „Ako na chudobu? „a prispieť tak k väčšej medializácii tém sociálnej núdze, solidarity a súdržnej spoločnosti. Jeden z nich je aj publikácia Rómovia vo verejných politikách, ktorú práve držíte v rukách. Náš „tieňový“ odpočet už tretí rok sleduje kroky druhej vlády Roberta Fica v oblasti integrácie Rómov a Rómok do spoločnosti, tentokrát za obdobie od júla 2014 do júna 2015, snažiac sa zhodnotiť ich prínos. Okrem iného v ňom nájdete anketu, v ktorej odborníci zaoberajúci sa rómskou problematikou ohodnotili Ficov kabinet na 3 mínus. Prijemné čítanie.

Safeguarding policy 2020

Editor: Nadácia Milana Šimečku
Autor: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2020
Jazyk: English

Metodické príručky

Metodické príručky si môžete objednať na adrese nms@nadaciams.sk, príručky zasielame bezplatne, je potrebné uhradiť poštovné.

Príbehmi proti predsudkom 2. Využitie literárnej fikcie vo vzdelávaní

Príbehy Harryho Pottera sú príkladom literárnej fikcie, kde marginalizované skupiny čarodejníckeho sveta nie sú totožné so sociálnymi skupinami v našom svete. Napriek tomu výskumy ukazujú, že vytvorenie pozitívnych postojov voči stigmatizovaným menšinám vo fiktívnom svete Harryho Pottera sa môže zovšeobecniť aj voči menšinám v reálnom svete

Autori a autorky Simona Oľhová, Barbara
Lášticová, Peter Dráľ, Andrej Findor, Miroslav
Popper, Magda Petrjánošová
Grafická úprava Helena Franz
Vydavateľ Ústav výskumu sociálnej komunikácie
SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Rok vydania 2023

Táto publikácia vznikla v spolupráci nasledujúcich
inštitúcií:
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská
univerzita
Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita
Komenského v Bratislave
Nadácia Milana Šimečku

Každý z nás má postoje. Časť z nich tvoria predsudky, teda vopred vytvorené postoje o tom, akí niektorí ľudia
sú. Postoje ani predsudky však nie sú navždy dané a môžu sa meniť. Výskumy zaoberajúce sa medziskupinovými vzťahmi ukazujú, že ľudia, ktorí majú dobré skúsenosti s ľuďmi z iných kultúr a spoločenstiev, majú aj pozitívnejšie postoje k členom týchto skupín. Funguje to však aj opačne: zlé skúsenosti s konkrétnymi jednotlivcami
zhoršujú postoje voči celej skupine.
Predpoklady pre vytváranie dobrých vzťahov môžu byť naplnené aj v školskom prostredí. Žiakom a žiačkam vytvárajú príležitosť na vzájomné spoznávanie sa, spoluprácu a nadväzovanie priateľstiev. V školách, kde
nie je veľa detí rozmanitého pôvodu, nie je až tak veľa možností na priamy kontakt s rozmanitosťou. I tam však
s touto témou možno pracovať a rozvíjať priaznivé postoje k iným ľuďom.

Príbehmi proti predsudkom: využitie autentických výpovedí mladých ľudí vo vzdelávaní

Príručka prináša príbehy mladých ľudí, ktoré môžu učiteľom a učiteľkám pomôcť pri zmierňovaní predsudkov. Zmiernenie predsudkov voči jednej skupine môže viesť k ich zmene aj voči ďalším skupinám, ktoré v príbehoch neboli priamo spomenuté.

Autori a autorky: Peter Dráľ, Barbara Lášticová, Andrej Findor, Miroslav Popper, Magda Petrjánošová, Simona Andraščiková
Vydavateľ: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04
Bratislava, v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity
Komenského v Bratislave
Rok vydania: 2019
Jazyk: slovenčina

Cieľom tejto príručky je spostredkovať tri aktivity založené na príbehoch mladých ľudí, ktoré sú využiteľné na formovanie postojov počas vyučovania v školách aj v neformálnom
vzdelávaní. Metodika vychádza z príbehov projektu Stories that Move, kde mladí ľudia z rôznych európskych krajín, vrátane Slovenska, rozprávajú o svojej identite, skúsenostiach
s rozmanitosťou i o predsudkoch a diskriminácii.

Ako získať silnejšiu podporu verejnosti

Tento manuál je určený pre lokálnych lídrov, najmä pre starostov a starostky, ale aj iné orgány samosprávy obcí. Manuál slúži ako pomocný nástroj efektívnej komunikácie s verejnosťou. Čerpá zo skúseností a praxe mnohých obcí, z výskumu a aj z komunikačných teórií.

Editor: Zuza Bošeľová
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2021

Manuál je rozdelený na niekoľko kapitol, pričom každá kapitola obsahuje aplikovateľné príklady, ako aj súhrn odporúčaní. Vo všeobecnosti je cieľom tohto manuálu uľahčiť komunikačnú stratégiu lokálnych lídrov v rámci rôznych projektov.

KapaCITY

Príručka dobrej praxe zo zahraničia

Editor: Anna Jacková
Autor: Kolektív autorov a autoriek
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku, CVEK, Liga za ľudské práva, Marginal
Rok vydania: 2021
Jazyk: slovenský

Z cudzincov domáci

Ako na integráciu v samospráve

Editor: Anna Jacková
Autor: Barbora Meššová, Diana Dobrucká, Michaela Dojčinovičová, Elena Gallová Kriglerová, Nina Galanská, Alena Holka Chudžíková, Jana Kadlečíková, Zuzana Luptáková, Viera Orichová, Dáša Vranka Knošková, Zuzana Weberová
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku, Liga za ľudské práva, CVEK – Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Marginal
Rok vydania: 2021
Jazyk: slovenský

Príručka Farebná škola 1

Multikultúrna výchova pre najmenších školákov a školáčky

Editor: Andrej Návojský
Autor: Natália Kvasničková, Katarína Ďurovková, Ela Klementová, Tomáš Janeček, Andrej Návojský, Lukáš Zajac
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2015
Jazyk: slovenčina

Príručka ponúka 8 aktivít, ktoré hravým spôsobom reflektujú témy identity, stereotypov a rozmanitosti okolo nás. Farebná škola je určená učiteľom a učiteľkám prvého stupňa základných škôl, ako aj všetkým, ktorí sa venujú deťom vo veku 6 – 10 rokov. Aktivity využívajú zážitkové formy a metódy, ktoré poskytujú priestor nielen na rozvíjanie postojov v oblasti multikultúrnej výchovy, ale aj takých zručností ako je schopnosť spolupráce v skupinách či komunikačné zručnosti.

Príručka Farebná škola 2

Multikultúrna výchova pre druhý stupeň ZŠ

Editor: Andrej Návojský
Autor: Janka Lukšová, Ela Klementová, Zuzana Vasková, Andrej Návojský, Lukáš Zajac
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2016
Jazyk: slovenčina

„Aktivity v tejto príručke sú hravé, dynamické, nevšedné, ale aj vážne. Jemným spôsobom vedú žiakov a žiačky k vnímaniu vlastnej individuality a k rešpektovaniu individuality iných. Ukazujú nám, čo máme spoločné, ale aj to, že niekedy môže byť niečo úplne inak, ako sa nám zdá. Dotýkajú sa citlivých tém, akými sú napríklad strata domova, odlišné vierovyznanie alebo prežívanie emócií.“ Margaréta Knapíková, učiteľka prvého stupňa základnej školy v Bratislave a odborná recenzentka príručky

Holokaust (ne)bol

Ako učiť o holokauste dnes? Metodická príručka pre základné a stredné školy

Editor: Andrej Návojský, Viktor Pončák
Autor: Ján Andris, Jana Andrisová, Ivan Belička, Tomáš Filip, Andrej Gerba, Miloš Kázik, Miroslava Košťálová, Jana Lukšová, Katka Petrisková, Viktor Pončák, Jana Šuleková, Zuzana Vasková
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2019
Jazyk: slovenský

Príručka ponúka výber najlepších vyučovacích aktivít, ktoré vznikli v rámci e-learningového projektu Holokaust ako nástroj výchovy k postojom, ktorý niekoľko rokov realizuje Nadácia Milana Šimečku pre učiteľov a učiteľky z celého Slovenska. Metodická príručka je unikátna vo viacerých smeroch.
Už názvom sa snažíme trochu provokovať a reflektovať spochybňovanie historických udalostí v súčasnej dobe hoaxov a dezinformácií. Vybrané aktivity preto nie sú len historickým exkurzom do obdobia nacistického Nemecka, druhej svetovej vojny či slovenského štátu. Všetky aktivity prinášajú aktualizačné momenty, pracujú s prepojeniami na témy extrémizmu a diskriminácie rôznych skupín či osôb v súčasnosti. V neposlednom rade je príručka unikátna v tom, že sa jedná o prvý súbor aktivít venovaných danej téme, ktorú vytvorili samotné učiteľky a učitelia z praxe. Do publikácie sme vybrali 13 vyučovacích aktivít, ktoré sa dajú využiť na hodinách Dejepisu, Občianskej náuky, Slovenského jazyka a literatúry či Etickej výchovy. Jednu z aktivít sme pripravili aj pre potreby

Príručka Farebná škôlka

Metodická príručka je nepredajná, poskytujeme ju zdarma na vzdelávacie účely

Editor: Andrej Návojský
Autor: Zuzana Bošeľová, Mária Chudíková, Andrej Návojský
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2014
Jazyk: slovenčina

„Po tejto príručke by mali siahnuť nielen učiteľky materských škôl, ale všetci dospelí, ktorí pracujú s deťmi v predškolskom veku alebo v mladšom školskom veku a chcú ich naučiť vnímať a akceptovať inakosť. Alebo dokonca vidieť v rozmanitosti obohatenie, spestrenie života. Farebná škôlka nenásilnou formou, prostredníctvom hier, učí deti vnímať rozdiely, rozmýšľať o nich a v bezpečnej atmosfére rovesníckej skupiny pod vedením učiteľky zažívať emócie, ktoré v nás niečo, čo je odlišné, vyvoláva.“ Simona Šimková, detská psychologička a odborná recenzentka príručky.

Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku – Príklady dobrej praxe

Predkladaná príručka vznikla z potreby, ktorú sme stále častejšie počuli od učiteľov z praxe, ktorí sa ocitli v situácii, keď im kedykoľvek počas školského roka do triedy prišlo dieťa z inej krajiny.

Editor: Peter Dráľ
Autor: Peter Dráľ, Tina Gažovičová, Jana Kadlečíková, Helena Tužinská
Vydavateľstvo: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2011
Jazyk: slovenčina

Mnohí učitelia na takúto zmenu neboli pripravení. Nevedeli, ako na novú situáciu zareagovať, ako s novým žiakom a celou triedou ďalej pracovať, či a do akej miery kvôli prítomnosti nového žiaka prispôsobovať obsah a metódy výučby a ako nového žiaka hodnotiť. Mnohí nevedeli, ani na koho sa môžu obrátiť po cennú radu či pomoc. Cieľom príručky, podobne ako vzdelávacieho programu na základe ktorého vznikla, je zvýšiť povedomie a rozvinúť zručnosti učiteľov, aby mohli cieľavedome a efektívne prispievať k začleneniu detí cudzincov do výučby, školskej a triednej komunity. Vychádzame pritom z presvedčenia, že tento cieľ možno postupne dosiahnuť, iba ak je začleňovanie (integrácia) viacstranná. Inými slovami, plnohodnotné vzdelávanie tejto špecifickej skupiny žiakov si vyžaduje nielen ochotu a snahu na strane samotných detí, ale aj na strane ich rodičov, učiteľov, spolužiakov a vedenia školy.

Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku – Potreby a riešenia

Vďaka medzinárodnej migrácii začína základné školy na Slovensku navštevovať čoraz viac detí cudzincov a čoraz viac pedagógov sa vo svojej praxi stretáva s deťmi, ktorých vzdelávanie si vyžaduje špecifické postupy z dôvodu ich migrantského pôvodu. Nadácia Milana Šimečku a Centrum pre výskum etnicity a kultúry sa preto rozhodli venovať sa tejto problematike, ktorej dôležitosť narastá.

Editor: Tina Gažovičová
Autor: Peter Dráľ, Elena Gallová Kriglerová, Tina Gažovičová, Jana Kadlečíková
Vydavateľstvo: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2011
Jazyk: slovenčina

Za týmto účelom v roku 2009 realizovali výskumno-vzdelávací projekt Integrácia detí štátnych príslušníkov tretích krajín do slovenského vzdelávacieho systému. Cieľom projektu bolo zmapovať rôzne aspekty vzdelávania detí cudzincov. Zamerali sme sa pri tom na základné školy, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v procese integrácie detí cudzincov.

Ako vieme, že to funguje?

Chcete zistiť, aký vplyv má Vaša pedagogická činnosť na postoje žiakov a žiačok? Chýbajú Vám inovatívne metódy, ktorými možno postoje a ich zmenu zisťovať priamo vo vyučovaní? Zaujíma Vás, čo si žiaci myslia o aktuálnych témach ľudských práv, rozmanitosti či globálnej previazanosti? Práve pre Vás je určená príručka Ako vieme, že to funguje? Príručka obsahuje 20 aktivít, ktoré umožňujú zistiť, aký dopad má pedagogické pôsobenie na postoje žiakov a žiačok k aktuálnym lokálnym a globálnym témam. Doplnené prípadové štúdie na konkrétnych príkladoch ilustrujú, ako môžu byť jednotlivé aktivity využité v školskej praxi.

Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Jazyk: slovenčina

„Po využití metodiky už nedokážem nezisťovať postoje žiakov, napríklad postoj k preberanej učebnej látke, k metodickému postupu, k reakciám spisovateľa na danú dobu, ku konaniu postáv v literatúre atď. Potrebujem mať sústavnú spätnú väzbu na postoje žiakov, na nastavenie emócií, pochopenie učiva. Mám potrebu zisťovať, vyhodnocovať svoj vplyv na zmenu myslenia, postojov žiaka tak, aby som bola v medziach dostatočnej kvality komunikácie, ľudskej tolerancie a jasného posunu v poznatkoch.“ Mgr. Mária Pappová, SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Nitra

Multi-kulti na školách

Metodická príručka multikultúrnej výchovy

Editor: Katarína Šoltésová
Autor: Kolektív autorov
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2009
Jazyk: slovenčina

Okrem množstva faktografických údajov kapitoly tejto metodickej príručky predstavujú rôznorodé vyučovacie metódy (rovesnícke vzdelávanie, textovú analýzu, dramatickú výchovu, metódy kritického myslenia, čítania s porozumením a pod.).

Diela Milana Šimečku

Veľký brat a Veľká sestra

Spoločná kniha textov Miroslava Kusého a Milana Šimečku Veľký brat a Veľká sestra je pokusom o priblíženie doby, v ktorej jej autori žili. Vznikla koncom sedemdesiatych rokov 20. storočia a názvom sa odvoláva na rovnomennú metaforickú sociologickú štúdiu Miroslava Kusého, ktorý v nej prirovnáva stalinský socializmus k socializmu Veľkého brata z románu Georgea Orwella 1984 a reálny socializmus k socializmu manipulatívnej Veľkej sestry z prózy Kena Keseyho Prelet nad kukučím hniezdom. Táto zbierka esejí vyšla prvýkrát ako samizdat v roku 1980. Apatia rozhlodala celý verejný život, absencia skutočných a pochopiteľných spoločenských cieľov zmenila socialistického človeka na obmedzeného súkromníka, ktorý skutočne angažovane kultivuje len svoj záhumienok a zásadne nehasí to, čo ho nepáli.

Autori: Miroslav Kusý, Milan Šimečka
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2023
Jazyk: slovenčina

Obnovenie poriadku

Text knihy Obnovenie poriadku vznikal v rokoch 1975-77 a je brilantnou analýzou normalizačného režimu, ktorý v Československu po uvoľnených šesťdesiatych rokoch znovu nastolil „poriadok“. Milan Šimečka vychádzal z premisy, že zdanlivé obnovenie poriadku sa uskutočnilo za cenu duchovnej a mravnej krízy spoločnosti, ktorú tak fakticky deštruovalo. Súčasťou tohto procesu bol systematický nátlak na ľudí a z neho klíčiaci strach z existenčného ohrozenia, ale aj ľahostajnosť, chamtivosť, zrada a konformizmus. Tieto témy sa nás dotýkajú aj v súčasnosti, preto je dôležité uvažovať o ich príčinách a dôsledkoch.

Autor: Milan Šimečka
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2022
Jazyk: slovenčina

Náš súdruh Winston Smith a iné texty

Náš súdruh Winston Smith je doslov k Orwellovmu románu 1984, ktorý Milan Šimečka dokončil v roku 1938 po návrate z väzenia. Jeho mrazivá analýza orwellovskej manipulácie je aktuálna aj dnes, keď sa táto kniha dostáva znova do pozornosti v súvislosti s rozmachom dezinformácií. Šimečka už nezažil lživú kampaň, ktorá vyústila do ruskej agresie proti Ukrajine, no jeho výklad Orwella pomáha porozumieť tomu, čo sa deje okolo nás. Doslov dopĺňajú dosiaľ nepublikované texty z rokov 1968 – 1990, ktoré dokresľujú jeho široký tematický záber.

Autor: Milan Šimečka
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2022
Jazyk: slovenčina

Koniec nehybnosti

Súbor úvah vo forme občasných denníkových zápiskov od Silvestra 1987 do konca februára 1989. Svojimi glosami podal Milan Šimečka výrečné svedectvo o atmosfére prednovembrového roku 1988, v ktorom zachytil pozvoľný pád normalizačného režimu a zdanlivo nehybnú atmosféru v spoločnosti. Veľké dejiny sa dali na pochod, ich nehybnosť končí.

Autor: Milan Šimečka
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2022
Jazyk: slovenčina

Kruhová obrana

Kniha vznikala v rokoch 1983-84, v období normalizačnej šede, a zaradila sa medzi zásadné texty československého disentu. Napriek svojmu veku je táto mimoriadna zbierka meditatívnych fejtónov zvláštne aktuálna aj dnes. Stratégia kruhovej obrany je stále jednou z možností, ako si chrániť svoje sny a životy. Nenechať sa zomlieť, spojiť sa okolo toho, čo je pre dôstojnosť ľudského života nutné ubrániť.

Autor: Milan Šimečka
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2022
Jazyk: slovenčina

Listy z väzenia/ Dopisy z vězení

V roku 1999 vydala Nadácia Milana Šimečku zbierku listov – autentických dokumentov z jednoročnej vyšetrovacej väzby Milana Šimečku v pražskej Ruzyni (1981-1982). V roku 2018 prináša čitateľom túto silnú výpoveď o ľudskej statočnosti znova a to v elektronickej podobe.

Autor: Milan Šimečka
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2018
Jazyk: slovenčina / čeština

Listy sú autentickými dokumentmi z vyšetrovacej väzby v pražskej Ruzyni, kde Milan Šimečka strávil jeden rok. Majú nielen dokumentárnu a faktografickú hodnotu, ale zároveň sú literárnym dielom, v ktorom sa autor zamyslel nad mnohými témami, ku ktorým sa v zhone bežného dňa nedostaneme. Popisujú mikrosvet človeka, ktorému sa životný priestor zmenšil na pár metrov štvorcových. Popisujú svet smútku i drobných a hlbokých radostí i svet vnútornej slobody, ktorá nedovolí človeku ohnúť chrbát a podľahnúť. Listy boli takmer vždy adresované viacerým osobám – manželke, dvom synom i blízkym priateľom – aj preto sú písané v češtine i slovenčine. K jednotlivým listom sú spracované komentáre a poznámky, aby sa čitatelia vedeli ľahšie orientovať v postavách, dejoch, okolnostiach.

Veľký Brat a Veľká Sestra

O strate skutočnosti v ideológii reálneho socializmu

Autor: Miroslav Kusý, Milan Šimečka
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2018
Jazyk: slovenčina

Spoločná kniha priateľov – Miroslava Kusého a Milana Šimečku, v ktorej sa pokúsili o analýzu socializmu a priblíženie atmosféry doby, v ktorej žili. Knihu začali písať koncom 70. rokov, kedy boli už obaja zamestnaní ako robotníci. Dali si záväzok napísať po jednej kapitole za mesiac a následne ich „verejne“ prečítať na pravidelných spoločných večierkoch, kde ich prvými čitateľmi a kritikmi boli blízki priatelia a rodina a práve preto je z textov cítiť aj istý humor. Napriek tomu, že sa obaja autori od seba vzdialili žánrovo a písali vo svojom rodnom jazyku, obsah pôsobí celistvo a vydáva jednoznačné stanovisko, že reálny socializmus bol ako teória nekonzistentný a ako režim neudržateľný. Kniha dostala pomenovanie podľa výstižnej eseje – metaforickej sociologickej štúdie Miroslava Kusého „Veľký Brat a Veľká Sestra“.

Konec nehybnosti

Súbor úvah vo forme občasných denníkových zápiskov od Silvestra 1987 do konca februára 1989. Svojimi glosami podal Milan Šimečka výrečné svedectvo o atmosfére prednovembrového roku 1988, v ktorom zachytil pozvoľný pád normalizačného režimu a zdanlivo nehybnú atmosféru v spoločnosti.

Autor: Milan Šimečka
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2018
Jazyk: čeština

Autor na začiatku vkladal veľké nádeje do osmičkového roku, pričom na konci prejavuje ľútosť nad tým, že očakávané dramatické udalosti sa do toho roku nezmestili. Na druhej strane s potešením konštatuje, že prvé mesiace roku 1989 možno definitívne považovať za koniec normalizácie – za koniec obdobia nehybnosti.

Kruhová obrana

Dnes už legendárna kniha čitateľsky mimoriadne príťažlivých esejí, úvah a filozofických zamyslení. Text bol napísaný ako obrana voči reálnemu socializmu, ako osobná výzva ľuďom v totalitnom štáte, povzbudenie pre tých, ktorí môžu prepadnúť panike, že sa ich osobné malé dejiny v obrovskom tlaku veľkých dejín rozpadnú.

Autor: Milan Šimečka
Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku
Rok vydania: 2017
Jazyk: čeština

Kniha vznikala v rokoch 1983-84, v období normalizačnej šedi, a zaradila sa medzi zásadné texty československého disentu. Napriek svojmu veku je zvláštne aktuálna aj dnes. Stratégia kruhovej obrany je stále jednou z možností, ako si chrániť svoje sny a životy. Nenechať sa zomlieť, spojiť sa okolo toho, čo je pre dôstojnosť ľudského života nutné ubrániť.

Obnovenie poriadku

Brilantná analýza normalizačného režimu, ktorý nastolil „poriadok“ po uvoľnených šesťdesiatych rokoch v Československu. Autor čitateľsky pútavým štýlom, v ktorom nechýba irónia a nadhľad, popisuje proces obnovovania poriadku ako aj výsledok tohto procesu – reálny socializmus.

Autor: Milan Šimečka

Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku

Rok vydania: 2017

Jazyk: slovenčina

„Môžem vari bez zveličovania povedať, že dej po roku 1970 sa pre domáci ľud nikdy nerozvíjal ako abstraktný proces „upevňovania vedúcej úlohy strany, likvidácie exponentov pravice, očisty československej kultúry, prehlbovania spolupráce medzi socialistickými štátmi atď.“, ale ako historické predstavenie so živými postavami, ako hra o zrade, láske a nenávisti, obetavosti a čachrovaní, veľkosti a nízkosti, pomste a odpustení, zbabelosti a hrdosti, ako hra o statočnosti a prefíkanosti, hra o vzostupoch a pádoch, o peniazoch a o závisti, a vôbec o všetkom, čo je také hlboko ľudské.“

 

Magazín fjúžn

18. ročník [fjúžn] | magazín FJÚŽN 2023

18. ročník festivalu [fjúžn] sa konal v dňoch 22. – 29. septembra 2023 v Bratislave. Vytvárali sme ostrovy porozUmenia a spoločne sme skúsili porozumieť svetu, ktorý máme doma.

Mnoho Slovákov a Sloveniek sa cíti na Slovensku –
vo svojej domovskej krajine – cudzo. Opustili pôvodný
domov a presťahovali sa do iného regiónu. Odišli
za štúdiom, prácou, vzťahmi či lepšími príležitosťami.
Za novým životom. Neraz zažívajú neprijatie,
neporozumenie a osamelosť.
Ako sa cítia ľudia, ktorí k nám prichádzajú spoza hraníc, keď
nám prekážajú ľudia z vlastnej krajiny? Rovnako opúšťajú
svoje domovy a rodiny, hľadajú bezpečný, naplňujúci
a dôstojný život. Často nútene, pretože nemajú na výber.
V súčasnosti ich na Slovensku žije skoro 300-tisíc a z roka
na rok ich počet narastá. Vojna na Ukrajine pôvodné čísla
znásobila, i keď stále patríme ku krajinám Európskej únie,
ktoré majú najnižší podiel ľudí z cudziny.
Dokážeme si porozumieť?

17. ročník [fjúžn] | magazín FJÚŽN 2022

Magazín 17. ročníka festivalu [fjúžn], ktorý sa konal od 19. do 25. septembra 2022 v Bratislave. Posledné roky našu spoločnosť polarizuje čoraz viac tém. Patrí medzi ne aj migrácia.

Kedysi neutrálne slovo je v súčasnom diskurze rozbuškou na politickej scéne i v našich obývačkách. Aký to má vplyv na naše medziľudské vzťahy? Dáta ukazujú, že počet cudzincov a cudziniek žijúcich na Slovensku rastie každým rokom. Vojna na Ukrajine upriamila na túto skutočnosť pozornosť širokej verejnosti. Kladieme si otázku, ako tu chceme všetci spolu žiť. Počas 17. ročníka festivalu [fjúžn] sme skúmali pestrosť VZŤAHOV.

16. ročník [fjúžn] | magazín FJÚŽN 2021

Na Slovensku žije už vyše 150 tisíc cudzincov a cudziniek. Sú našimi susedami, kolegami, priateľkami či dokonca rodinnými príslušníkmi.

Tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto krajiny a prispievajú k rozvoju slovenskej spoločnosti. Predstavujú svet, ktorý máme doma. A hoci mnoho ľudí nepozná osobne žiadneho cudzinca či cudzinku, ukazuje sa, že priamy kontakt je tým najlepším prístupom, ako búrať bariéry medzi nami na oboch stranách. Práve preto Nadácia Milana Šimečku organizovala 16. – 25. septembra 2021 v Bratislave festival [fjúžn], ktorým sme opäť poskytli príležitosť na stretávanie a spoznávanie sa.

15. ročník [fjúžn] | magazín FJÚŽN 2020

Globálna pandémia zmenila náš zabehnutý spôsob života. Na jednej strane sme sa izolovali v snahe ostať v bezpečí, no zároveň sa ukázalo, že keď sa ocitneme v kríze, dokážeme byť súdržní a vzájomne si pomáhať, bez ohľadu na farbu pleti, materinský jazyk, vek či sociálne prostredie.

Spojení v izolácii sme mali čas reflektovať, ako si utvárame a udržiavame medziľudské vzťahy a v akých komunitách a spoločenstvách chceme fungovať. Slovensko je domovom aj pre 140-tisíc cudzincov a cudziniek a festival [fjúžn] je príležitosťou na vzájomné spoznávanie ľudí, ktorí síce pochádzajú z iných krajín, ale sú integrálnou súčasťou tejto krajiny. Počas 15. ročníka festivalu [fjúžn], ktorý sa konal od 18. do 26. septembra 2020 v Bratislave sme prekonávali bariéry a spoločne spoznávali svet, ktorý máme doma.

14. ročník [fjúžn] | magazín IDENTITY

14. ročník festivalu [fjúžn] v Bratislave sa tento rok konal v netradičnom termíne - od 12. do 21. septembra 2019. Tohtoročnú festivalovú tému IDENTITY priblížili výstavy, diskusie, koncerty, divadelné predstavenia, komunitné podujatia aj program pre deti.

Definícií slova identita je viac, tá najjednoduchšia hovorí o tom, že identita je autentické bytie, odpoveď na otázku Kto som? Ide tiež o intenzívny pocit vlastnej totožnosti, ktorý jedinec prežíva so svojou komunitou. Identita každého z nás má rôzne aspekty, vyvíja sa v čase a v rôznych kontextoch. Túto tému sme si zvolili preto, aby sme ukázali, že rozmanité a často nepoznané identity majú aj ľudia, ktorých spoločnosť “nálepkuje”. Utečenec, cudzinka, moslim, Afričanka…to všetko sú “nálepky”, ktoré bránia poznaniu toho druhého. Chceme odhaľovať viac a klásť si otázky Kto som? Kto si ty? Kto sme my? Zistiť, ako vnímajú ľudia, ktorí sú našimi susedmi a susedkami a tvoria spolu s nami komunity, samých seba.

13. ročník [fjúžn] I magazín – trʌst

13. ročník festivalu [fjúžn] sa v Bratislave konal od 20. do 27. apríla. Festivalovú tému DÔVERA priblížili výstavy, diskusie, koncerty, divadelné predstavenia, komunitné podujatia aj program pre deti.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. S finančnou podporou: Acción Cultural Española, AC/E, Bratislavský samosprávny kraj, Ars Bratislavensis, Úrad vlády SR, Ministerstvo kultúry SR, Veľvyslanectvo holandského kráľovstva.

11. ročník [fjúžn] I spravodaj Habibi

Od 21. do 28. apríla 2016 zorgaizovala Nadácia Milana Šimečku už 11. ročník festivalu [fjúžn]. Ide o najväčšie kultúrne podujatie zamerané na cudzincov a migrantov u nás.

Pre návštevníkov bol opäť pripravený bohatý program, spolu až 30 rozmanitých podujatí. Názov [fjúžn] znamená výslovnosť anglického slova, ktorým sa označuje napríklad spájanie hudobných štýlov alebo pridávanie ázijských ingrediencií do európskych jedál. Od roku 2011 je to však i názov multikultúrneho festivalu, predtým známeho aj ako týždeň nových menšín. Jeho cieľom je spájať ľudí najrozmanitejších kultúr, zvyšovať povedomie o nových menšinách na Slovensku, prezentovať život cudzincov a scitlivovať verejnosť na témy migrácie a multikulturalizmu. Témou 11. ročníka bol Pohyb.

10. ročník [fjúžn] I spravodaj – PUCLE

Od 23. do 30. apríla 2015 si pre vás Nadácia Milana Šimečku pod záštitou primátora Bratislavy Iva Nesrovnala pripravila už 10. ročník najexotickejšieho festivalu u nás.

Názov [fjúžn] znamená výslovnosť anglického výrazu, ktorým sa označuje napríklad spájanie hudobných štýlov alebo pridávanie ázijských ingrediencií do európskych jedál. Od roku 2011 je to však i názov multikultúrneho festivalu známeho aj ako týždeň nových menšín. Jeho cieľom je spájať ľudí najrozmanitejších kultúr, zvyšovať povedomie o nových menšinách na Slovensku, prezentovať život cudzincov a scitlivovať verejnosť na témy migrácie a multikulturalizmu. Témou 10. ročníka budú Pucle

9. ročník [fjúžn] I spravodaj SUSEDSTVÁ

Už po deviatykrát vás pozývame oslavovať rozmanitosť, zamýšľať sa nad migráciou, či zoznámiť sa s cudzincami. Týždeň nových menšín organizujeme od roku 2006, pretože chceme, aby sa na Slovensku všetci cítili ako doma.

Našinci i inostranci, domasedi i nomádi, cezpoľní i zaoceánski, pravoverní, ľavoverní aj neverní. Témou 9. ročníka festivalu [fjúžn] sú susedstvá.

Knižnica

Knižnica Nadácie Milana Šimečku je verejná

Máme vyše 2100 titulov, špecializujeme sa na tematiku ľudských práv, národnostných menšín a dejín 20. storočia. Nadácia je súčasťou knižničného systému Infogate.sk. Po zaregistrovaní sa do databázy si môžete knihy vypožičať.

Newsletter

Ak chcete dostávať viac informácií o našich vzdelávacích a kultúrnych projektoch a činnosti Nadácie Milana Šimečku, vyplňte, prosím, nasledujúce údaje. Ďakujeme!

Partneri

Claims Conference Človek v ohrození PAIDEIA Holandské kráľovstvo Veľvyslanectvo USA na Slovensku Nadácia Pontis Nadácia otvorenej spoločnosti Fond na podporu kultúry národnostných menšín Slovenský inštitút mládeže Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nadácia mesta Bratislavy Fond pre vnútornú bezpečnosť EEA Grants Európska únia Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Bratislavský kraj Fond na podporu umenia Anne Frank house Nadácia Tipsport Joods Humanitair fonds